27 november 1987 13g 2EVENDE WIJZIGING VERORDENING PRIJZEN GAS, WATER EN ELECTRICITEIT GASPRIJZEN PER 1-1-1988 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 1987, alsmede het advies van de coranissie financiën en beleidsplanning; BESEUIT: de Verordening tarieven- en vergoedingsregeling gas, drinkwater en elec tnciteit, vastgesteld bij raadsbesluit nr. 7 van 31 januari 1985, laat stelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 27 november 1987, nr.137, te wijzigen als volgt: Artikel I. Hoofdstuk IV artikel 4.1. De prijs van het gas bedraagt: Bij een verbruik van 0 tot en met 170.000 m* per jaar 37,2 cent per m* exclusief een milieuheffing van 0,05 cent per m3 benevens een vastrecht van 57,00 per jaar. Met verbruikers van meer dan 170.000 m3 per jaar en voor woningblokver- warmmg door middel van een centrale verwarmingsketel met verbruik van meer dan 20.000 m' per jaar kunnen B en W bijzondere overeenkomsten aan- gaan. Voor wooneenheden, welke worden venvarmd door middel van de in de vorige zin bedoelde verwarmingsinstallatie kan, ter beoordeling van B en W, vo°r het in de hierna te noemen doeleinden af te nemen gas een abonne- mentstarief worden toegepast en wel: a. voor kookdoeleinden in combinatie met warmwatervoorziening 189,00 per jaar; b- al'een voor kookdoeleinden 75,00 per jaar. Indien bij contrôlemetingen blijkt dat het gemiddelde jaarverbruik per wooneenheid în het geval bedoeld onder b. minder dan 100 m3 of meer dan -3-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 29