Wonen 27 november 1987 VOORBEREIDINGSBESLUIT EX ART. 21 WRO De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 1987; gelet op artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening; A. te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van het besluit "Aanvullende bebouwings- en gebruiksvoorschriften"vastgesteld bij zijn besluit van 27 juni 1985, nr. 56, voorzover betrekking hebbende op de gronden ten noorden en oosten van de Kees van Lent- singel alsmede ten zuiden van de W. Denijslaan, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. B. te bepalen dat het onder A. genoemde besluit in werking treedt op 7 december 1987. BESLUIT: HEEMSTEDE, 26 november 1987. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter, -2-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 2