APZ Gewijziqd exemplaar 27 november 1987 132 ERFPACHT TWEE PERCELEN GROND T.B.V. BOLIW HOOGSPANNINGSRUIMTEN Heemstede, 4 november 1987. Aan de raad, In het belang van de electriciteitsvoorziening was het noodzakelijk een hoogspanningsruimte te bouwen op een terrein aan de Zandvoortselaan eigendom van mevrouw M. van Oijk-Balder en de heren G.J. en R.A.G. van Dijk (opstalhoudster Empelen en Van Dijk Holding b.v.) en op een terrein nabij Nijverheidsweg 33, eigendom van Van de Poll Beheer b.v. De eigenaren hebben zich bereid verklaard de nodige grond aan de gemeen- te in erfpacht uit te geven tegen een canon van 10,-- per jaar; voor wat de grond van de fam. Van Dijk betreft, zal de termijn van erfpacht 30 jaar zijn, terwijl met Van de Poll Beheer is overeengekomen dat de erfpacht zal gelden voor zolang de hoogspanningsruimte nodig zal zijn voor de stroomvoorziening van de gebouwen in de omgeving, doch voor ten hoogste 50 jaar (behoudens verlenging). Wij stellen u voor te besluiten tot het aangaan van erfpachtovereenkom- sten conform bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester O.R. van den Bosch. -1-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 3