27 novoinher 1987 AANPASSING BFlASTINGVPKORDENIMGIN IN VIRBAND MFT INVORDLRINGSRFNTE 134 Heemstede, 10 november 1987. Aan de raad, Op 1 april 1987 is in werking getreden de wet van 26 maart 1987 tot be- rekening van rente inzake belastingen en premies volksverzekeringen. In de wet is bepaald dat de wetswijziging op 1 april 1988 in werking treedt met betrekking tot belastingen en heffingen die niet door de rijks- belastingdienst worden ingevorderd, zodat de gemeente met ingang van deze datum met de nieuwe wettelijke bepalingen worden geronfronteerd De wetswijziging leidt ertoe dat door de gemeente rente moet worden ge- vorderd over belasting die te laat wordt betaald en dat door de gemeente rente moet worden vergoed over betaalde belasting die wordt gerestitueerd. Het gaat hier om de zogenaamde "invorderingsrente" Op grond van artikel 18 c van de Invorderingswet is een ministeriële re- geling uitgevaardigd die regelen bevat voor de berekeriing van de invorde- ringsrente. Kort gezegd komt de regeling erop neer dat zelfs het kleinste rentebe- drag door de gemeente aan de belastingschuldige vergoed moet worden, ter- wijl aan de belastingschuldige de rente niet in rekening gebracht mag wor- den indien de te betalen rente een bedraq van 50,-- niet te boven gaat. Uit overwegingen van doelmatigheid en rechtvaardigheid zou ook de moge- lijkheid van het niet-vergoeden van rente beneden een bepaald bedrag in de rede liggen. In een evenwichtig stelsel zou het n.l. passen indien ook bij de te vergoeden rente een bedrag van I 50,-- als drempel zou worden gehanteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ec.hter laten we- ten dat verordeningen waarin een drempel voor het te vergoeden bedrag aan rente is opgenomen, niet voor goedkeuriny zullen worden vooryedragen. Door dit standpunt wordt de uitvoering van de belastingverordeningen be- moeilijkt. Er zijn aan de uitvoeriny van de regelinq op deze wijze hoge kosten verbonden. Vooral omdat het veelal om zeer kleine rentebedragen gaat -1-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 5