F in 21 november 1987 134 Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal aktie worden ondernomen om tot een versoepeling van de regeling te komen. In afwachting daarvan adviseert zij de gemeenten om de inwerkingtreding van de bepalingen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen voorshands voor de maximale termijn uit te stellen. De inwerkingtreding van de wetswijziging kan n.l. worden uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 1997 mits dat vôôr 1 april 1988 in de desbetreffende belastingverordening is bepaald. Dit uitstel kan worden omgezet in een inwerkingtreding van de nieuwe regels wanneer deze op bevredigende wijze zijn gewijzigd. Wij kunnen met het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in- stemmen en stellen u voor de belastingverordeningen aan te passen over- eenkomstig bijgaande ontwerp-besluiten. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch. -2-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 6