F in 2/ noveinber 1987 10E WIJZIGING VERORDENING BEGRAEENISRECHTEN 134 a De raad van de gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 1987; gelet op artikel 270 van de gemeentewet en het bepaalde in de artikelen II, XII en XIII van de wet van 26 maart 1987 tot berekening van rente in- zake belastingen en premies volksverzekeringen (Stb. 1987, 120); vast te stellen de verordening tot lOe wijziging van de verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de Algemene Begraafplaats in de gemeente Heemstede. Artikel 1. I. Na artikel 12 wordt toegevoegd: Artikel 12a: 1. Artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 1845, op de invordering van 's Rijks directe belastingen (Stb. 1926, 334) zoals dat Hd luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 26 maart 1987 tot berekening van rerite inzake belastingen en premies volksverzekeringen (Stb. 1987, 120) blijft van toepassing tot 1 januari 1997. 2. Voor de berekening van interest als bedoeld in de in het eerste tid bedoelde bepaling, vinden de krachtens die bepaling gegeven regelen inzake rijksbelastingen zoals die golden tot en met 31 maart 1987, overeenkomstige toepassing. 3. De artikelen 18 tot en met 18c van de wet van 22 mei 1846 blijven bui- ten toepassing tot 1 januari 1997. II. Dit besluit treedt in werking op 1 april 1988. BESLUIT HEEMSTEDE, 27 november 1987. De raad voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 7