27 november 1987 1E WIJZIGING VEROROENING HONDENBELASTING 134b De raad van de gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 1987; gelet op artiket 270 van de gemeentewet en het bepaalde in de artikelen II, XII en XIII van de wet van 26 maart 1987 tot berekening van rente in ?ake belastingen en premies volksverzekeringen (Stb. 1987, 120); BESIUIT vast te stellen de verordening tot le wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden. Artikel I. I. Na artikel 10 wordt toegevoegd: Artikel lOa. 1. Artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 184S, op de invordering van 's Rijks directe belastingen (Stb. 1926, 334) zoals dat lid luid- de voor de inwerkingtreding van de wet van 26 maart 1987 tot bereke- ning van rente inzake belastingen en premies volksverzekeringen (Stb. 1987, 120) blijft van toepassing tot 1 januari 1997. 2. Voor de berekening van interest als bedoeld in de in het eerste lid bedoelde bepaling, vinden de krachtens die bepaling gegeven regelen inzake rijksbelastingen zoals die golden tot en met 31 maart 1987, overeenkomstige toepassing. 3. De artikelen 18 tot en met 18c van de wet van 22 mei 1845 blijven bui ten toepassing tot 1 januari 1997. II. Dit besluit treedt in werking op 1 april 1988. HEEMSTEDE27 november 1987. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 8