27 november 1987 OPCNBARE VEROADERIHG VAN DE RAAD DER GEMEEMTE HEEMSTEDE DP vrijdag 27 novemher 1987, te 14.00 uur. 323 Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burqemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't llof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra, J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, N.H. Geels, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoesde heer H.J.G. Bleekemolen en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Hyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De voorzitter heropent de vergadering. Mevrouw Beets wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst haar stem uit te brengen. De heer Geels is in het kader van het verlagen van de kosten blij dat een oude V.V.D.-vraag van zijn fraktie is ingeïost. Hij heeft namelijk geconstateerd dat men meer dubbelzijdig is gaan copiëren. Hierinee voldoet het college ook aan een C.D.A.-verlangen om minder papier te ontvangen. "De kosten inkoop papier gaan daardoor omlaag en dat ervaren wij niet als een plaag, ook de portokosten zullen niet verder stijgen, dit allen ver- blijdt ons zeer dus zal ik nu zwijgen". De voorzitter stelt aan de orde de memorie van antwoord. Vraaq 1. De heer Huisman is verheugd met dit antwoord. Zijn fraktie verzoekt nog wat verdere toelichting op de relatie tussen de termijn van 1990 en de streefcijfers die gehaald denken te worden. Wethouder mevrouw Noorman lijkt het goed om eerst die notitie voor te bereiden, omdat het moeilijk is om nu al te spreken over streefcijfers en relatie tot 1990 als men nog niet eens de criteria geformuleerd heeft. Duidelijk is in ieder geval dat de termijn tussen 1988 - waar men dan toch ook over spreekt - en 1990 zodanig is mede in relatie tot het aan- tal in die periode gemiddeld te ontstane vacatures, dat nmn zich niet moet voorstellen dat rnen echt op grootse wijze verschuivingen kan aanbren- gen. Spreekster denkt dat hier ook smalle marges aan de nrde zijn. Lle heer Huisman vraagt of die notitie vôör 1990 gereed zal zijn. Wethouder mevrouw Noorman"Zeker". Vraag 3. Mevrouw Beets zegt dat dit punt gisteravond uitvoerig is besproken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1