16 december 1987 365 BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP WOENSDAG 16 DECEMBER 1987, te 15.00 uur. Voorzitter: de heer drs. S. Baar, loco-burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra, J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, N.H. Geels, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoesde heer H.J.G. Bleekemolen en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Watcr, mevroim.' S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. AqendaH5-jarig ambtsjubileum van de burgemeester Het burgemeestersechtpaar wordt de raadzaal binnengeleid door de leden van het college van burgemeester en wethouders en neemt temidden van de raadsleden plaats. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. Hij heet hierna de burgemeester, mevrouw Van den Bosch, de kinderen en de overige familieleden hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom richt hij hierna tot de Commissaris der Koningin, de heer De Wit, mevrouw De Wit, de burgemeesters van omringende gemeenten en de vertegenwoordig- ster van het Gewest Kennemerland. Vervolgens richt spreker een woord van welkom tot allen die uit Amerongen zijn gekomen, onder aanvoering van het college van burgemeester en wethouders, alle Heemsteedse oud-wethouders en raadsleden vanaf 1979, alsmede hun echtgenoten en verdere genodigden. Spreker deelt mede dat er enkele berichten van verhindering zijn binnen- gekomen, waarvan hij er één met name wil noemen, namelijk afkomstig van Peter Barton, Chairman of the Leamington International Friendship Society. Namens bestuur en leden van deze Society worden hartelijke gelukwensen overgebracht. De voorzitter: "Dames en heren 18 mei 1979, even na het middaguur, op de grens van Heemstede en Bennebroek. Het was nog in de tijd dat het Heemsteedse college van burgemeester en wethouders werd bemand, waarmee ik wil zeggen dat er uitsluitend mannen in zaten. Daar stonden zc dan, vier wethouders plus de gemeentesecretarisvijf mannen dus want ook de secretaris mocht zich tot het mannelijke geslacht rekenen. Er was trouwens nog een man bij, een agent van de Heemsteedse politie. Wat deden zij daar Wel, u weet het natuurlijk al, wachten op de komst van de nieuwe burgemeester en diens echtgenote. Het was de dag waarop de installatie zou plaatsvindende dag waarop de vakature die per 1 oktober 1978 ontstond door het vertrek van burgemeester Quarles van Ufford weer zou worden opgevuld. Een bijzondere dag dus. Niet alleen voor Heemstede en de Heemstedenaren maar ook voor Jonkheer Oscar van den Bosch en de zijnen. Bijna 161 jaar had de familie Van den Bosch doorgebracht in Amerongen, eveneens in de rol van burgemeestersgezinNu zou voor hen een nieuwe periode aanbreken. De rol zou ongewijzigu blijven, dat welmaar verder zou er veel veranderen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1