374 16 december 1987 .Veldadiy doen uw relativeringen aan als u de beleidsplanning en de beleids intenties bespreekt. U bent een gevoelsmens en dat komt ook tot uitdrukkir.g in uw benaderimj van het personeel Zou het volgende citaat van u kunnen zijn Psychologische gewoonten die door de jaren heen zijn gesleten, kunnen niet door één dekreet, hoe indrukwekkend ook, doorbroken worden en Wat we nodig hebben, is ineer orde, meer pl ichtsbesefmeer respekt voor elkaar en meer eerlijkheid. Wij moeten doen wat ons yeweten ons ingeeft. (einde citaat) U zou het gezeyd kunnen hebben maar ik citeerde uit Perestrojka van Gorbatsjov. U bent - ook de heer Baar duidde er al op - de laatste tijd bezig met onze eigen perestrojka, met onze eigen hervormingen k wil niet overdrijven door te zeggen dat in u een nieuwe Luther is opgestaan al zegt u vanmidday: îk sta hier, ik kan niet anders Maar ik doel op uw bemoeienis met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. Indrukwekkend was uw bijdrage in de raad nadat de beslissing gevallen was in de richting van het bestuur en het ambtelijke apparaat. Enkele willekeurige citaten: - De positie van het ambtenarendom in Nederland staat op een geweldige manier ter diskussie. Of men het leuk vindt of niet, de kranten staan er vol van en spreker gaat niet een diskussie aan of een ambtenaar lui is, want dan zou hij zelf ook boos worden. - Of men het teuk vindt of niet, de uitdagingen die er aan het ambtelijk apparaat in Nederland worden gesteld zijn vele malen groter dan vroeger en de maatschappelijke veranderingen die op ons af zullen komen, zullen zeker niet minder van gewicht en minder in tempo zijn. Dan kan men natuurlijk van mening verschillen over tempo en invoering, maar dan zal men op een bepaald moment in deze dreiging elkaar het vertrouwen moeten geven opdat men gezamen- lijk aan deze dreiging het hoofd kan bieden. Burgemeester, uit deze citaten blijkt dat u precies weet wat er in de ambte- 1ijke wereld leeft. Als ik het cadeau van de gemeente zie, dan vervult mij dat echter wel niet zorgen, omdat ik me afvraag of de gever zich wel precies heeft afgevraagd wat er in de gemeentelijke wereld leeft. Een geineentel i jke organisatie kan men eenvoudig vergelijken inet een wieler- ploeg. Daarin zijn kopmannen, beschermde renners, mecaniciens, waterdagers en een sponsor aanwezig. Als ik dan naar uw materiaal kijk (geen ossestuur, geen aerodynamische wielen) dan zie ik een bescheiden rol in de gemeentelijke ploeg weggelegd. En niets is minder waar. Wij als personeel hopen dat u op de vertrouwde wijze doorgaat met uzelf te zijn. Dat u gevoel blijft houden voor de mens achter de medewerker. Gevoel blijft hebben voor diegenen in onze orga- nisatie die het kind van de rekening dreigen te worden. Voordat ik mijn bijdrage met een gedicht van Remco Campert beëindig, wil ik u ook persoonlijk heel veel dank zeggen voor de buitengewoon plezierige wijze waarop wij samenwerken. Eigenlijk heel vreemd dat een alfa- enbêta-figuur zo goed met elkaar kunnen samenwerken, waarbij een blik van verstandhouding vaak voldoende is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 10