16 december 19!'»/ M.iar het is voltüoid verleden tijd, laten we ons dat realiseren, ook in de kleinere yemeenten. Er is over het burgemeesterschap veel gepubliceerdool de laatste tijd weer, en het begrip "magistraat" blijft toch voor een deel staan, want de school van publicisten in Leiden, dr. Derksen en zijn mede- werkers, die veel over het burgemeesterschap recent heeft gewerkt en gestu- deerd en gepubIiceerdheeft het ambt ook nog getypeerd als: magistraat en modern bestuurder, in één van de meest recente boeken die over het burge- meesterschap zijn verschenen. Ik denk dat dat zowel geldt voor Amerongen als voor Heemstede. Maar het zijn wel twee verschi1lende gemeenten, zeer verschi1lende omvang, en zeer verschillend deel van het land. In 1979 bent u hier gekomen, ik heb daar nog een heel sterke persoonlijke heugenis aan, we hebben daar ook samen we1 over yesproken, echt een heel andere gemeente dan Amerongen, typisch deel van de randstad met een hoogwaardige gemeenteraadop een heel andere wijze weer dan in Amerongen, waar u ook buitengewoon goed en plezierig heeft ge- funktioneerddat heeft u me altijd verteld. In Heemstede trof u toch weer een heel andere gemeenteraad aan, een gemeenteraad waarvan ik zeg dat ik de kwaliteit, mag ik dat in deze kring nu eens ronduit zeggen, nog wel eens ten voorbeeld stel aan andere gemeenteraden en dan komt dat voor u wel erg gunstig uit. Houd dat zo. De keerzijde van de medaille is dat u inderdaad soms wel wat lang tijd neemt om over dingen tot een besluit te komen, maar als de besluiten er zijn dan worden ze toch met energie uitgevoerd. Als ik de bouw aan de Ble- kersvaartweg zie dan is dat toch inderdaad met energie en goed gebeurd. Een veelzijdige gemeente, Heemstede, en een ander funktioneren als het burge- meesterschap in die veel kleinere gemeente Amerongen, meer als teamleider te- midden van wethouders die toch juist de laatste tijd eigenlijk full-time wet- houders zijn. Dan die specialiteit ook van dit college, een college met in meerderheid vrouwelijke leden. Moeten we er erg bijzonder over doen Ik dacht van niet, het viI1 nok niet op als het omgekeerd is, dus waarom zouden we er erg bijzonder ovn doen d.it de meerderheid vrouwelijke leden is. In ieder geval heeft de bin (|i'i: i l.er dat ook niet als buitengewoon verbazingwekkend ervaren. Misschien heell liij even inoeten wennen, maar dat is hein dan ook snel gelukt, ik denk ook dankzij de heel goede sfeer die in uw college heerst. Ik heb tot mijn genoegen gehoord dat u zich in de raad blijkbaar soms als vierde fraktie manifesteertDat is die befaamde spanningsverhouding die bestaat in het wethoudersambtben je vooral deelgenoot van het collegiaal bestuur, of ben je vooral voorpost van je fraktie Ik zie sommige wethouders nu instemmend kni kken Grote waardering, burgemeestervoor uw inzet. Ik zie in burgemeester Van den Bosch toch nog steeds die ervaring van zijn ouderlijk huis, die ervaring van het funktioneren op die griffie, dat kabinet van de coinmisaris van de Koningin, in de vijftiger jaren, en die ervaring opgedaan in 18 jaar in het mooie Amerongen en dat alles is in hem geïnvesteerd en maakt van hem voor uw gemeente een uitstekende burgeineestereen goed spreker, met een grote kulturele belang- stelling, die als hij spreekt altijd tot uiting komt. Mijn vrouw en îk ver- heugen ons in uw ambtsjubileum, wensen u beiden geluk daarmee en spreken de hoop uit. dat u nog een belangrijk aantal goede ambtsjaren in gezondheid hier zult doorbrengen(applaus)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 14