!r' december 1987 381 Het was uiterst merkwaardig, voor ons komt zo'n benadering volkomen ongeloof- waardig overen dan denk je: moet je het dan van abacadabra hebben Dat is altijd het gevaar met religieuze dingen, als het al te zakelijk wordt dan grijpt men vaak naar die idiote dingen. Je kunt er heel diep op ingaan. Dat is gewoon aan de orde. Een beetje gevoel met de rarigheden van het leven en met de ge- voelsmatige kant van het leven, dan is ook het bestuurlijke, dat is ook een beetje de verklaring voor het feit dat ik hier wel eens een beetje de potsen- maker uithang in de raad, maar dat is dan meer een algemene sfeersituatie maar het heeft ook wel diepere kanten. lk lioop dat u mij wi 11 vergeven en we kennen elkaar goed genoeg dat we dat over en weer doen. U heeft de funktie van de struktuur in het college, en ik zit wat meer aan de andere kant en ik ben erg dankbaar voor de wijze waarop u uw funktie altijd in steeds groter wordende vriendschap in de afgelopen jaren wilt doen. Ik verheug me ook wat dat betreft enorm op onze samenwerkirig in de komende tijd. Ik heb daarnaast in uw verhaal wat herkend van mijn vorige comniissaris van de Koningin, de heer Verdam. Ik was het niet altijd met de heer Verdam eens. De heer Verdam had een uitermate intelligente en humoristische kijk op het ambt, maar ik kon toch altijd wel merken dat hij geen burgemeester was geweest, en dat, meneer De Wit, waarderen de burgemeesters in Noord-Hol1and altijd zo enormdat u die achtergrond wel hebt, want hij schold altijd inderdaad een beetje op dat burgervaderschap en hij vond het al hetemaal idioot dat je als burgemeester naar een brand ging. Hij heeft verschi 1 lende keren in liet openbaar gezegd dat hij dat belachelijk vond. Maar dat is een zeer essentieel i'li'iiient van het vak, dan kom je bij de burger in liuis. We hebben het van de week nog gehad, we hadden een begrotingsdiner gehad met Sinterklaas, grote traditie in Heemstede, een gezellige avond tot diep in de nacht, de volgende ochtend was er brand en dan sta je om half 10 in de slaapkamer van een willekeurige burger omdat daar brand is. Het is weer een heel apart verhaal hoe die burger in Amerongen reageert en die burger in Heemstede, want er zijn heel grote verschillen. Maar het is wel een essentieel element van het vak, het element ook van het op straat moeten verdedigen van datgene wat in de raad aan de orde is. Wij prateri op een uiter- mate geabstraheerd niveau, kwalitatief zeer goed, en ik ben ook erg dankbaar en zelf ook gestreeld dat de cominissaris de woorden heeft willen zeggen over onze Heemsteedse politiek die u hebt willen zeggen, maar het is vaak eeri heel eind van de mensen af. Je wordt inderdaad in de praktijk aan je jasje getrokken en dan moet je maar op een bepaalde manier reageren en dat moet je vertalen. Daar heeft de politiek zelf ook aan alle kanten mee te maken, maar daar heeft de burgemeester weer op z'n eigen manier mee te maken. Het is de tweede keer in mijn leven dat ik een fiets krijg. De eerste keer werd ik 40 jaar en toen kreeg ik van mijn vrouw een fiets. Die is geloof ik drie keer gebruikt. Waar hij is gebleven De kinderen hebben hem waarschi jnl i jk meegenoirienwaarschijn- lijk ergens gestolen, hij bestaat niet meer. Maar ik beloof u, ik beloof al degenen die eraan hebben willen bijdragen, dat ik hem zal gebruiken, want ik heb in de laatste tijd inderdaad een beetje de attitude gekregen om een beetje op die auto te gaan schelden, dat wordt steeds erger, maar ik moet oppassen want je moet ook niet te sterk in een bepaald kamp terechtkoinenmaar ik begin toch wel wat bezwaren tegen die auto te krijgen en het is ook heel goed voor de gezondheid. Ik hoop er inderdaad wat verder mee te gaan dan de paar vierkante meters die hier nu zijn afgelegd. Ik ben daar heel erg dankbaar voor.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 17