hcii' I hol) nu (h> hehoelteals u d<ll (|oed vitidt., w.mt il hei|oli ni(>t de voorz i t.Lnr, - ik Ii.kI missehien mel de cnintui ss.iris moelen hei|innen, - d.it ik nu iuisschien 0o k iel.s ().i /e(|gen t.egen de coisniissaris van de Koiiinyin en 7ijn vrouw, w.i.irv.in wij, <jat mi j ii vrouw en i kIiet ui ler.i,ird hu i tenyewoon w.i.irdoren dat u hier bent. (jda llet was in de tijd inderdaad van do heer l'rinsen ondenkbaar geweest dat oen lnaa i oiimiissaris naai dit soort. dingen toe ging. Ik denk dat het, 11 heeft het zelf ,|aj wel gezegd, t.or.h riiet zo vaak kari gebeuren. Wij stellen dat daarom buitenge- woon op prijs. Juisl omdat u lleenistede zo nabij bent hebben wij het grote ,jr() genoegen u heel vele malen te ontmoeten. Wij hebben het gevoel dat u onze Men zaken kent, dat u ons persoonlijk kent, en dat geeft een heel speciale band. ,Mer Ik kijk natuurt ijk toch met grote dankbaarheid terug naar mijn Noordholtandse rda jaren. Wat dat betreft heb ik het. grote geluk gehad in mijn karriëre dat ik 8 j toch terug kon vallen na een vrij tange tijd op zo'n vertrouwd iets als het (j llaarlemse voor mij was en ik moest natuurlijk denken aan de tijd met de heer ge^ t'rinsen (>n de heer Beetaerts, ik ben blij dat ook hij aanwezig is, want wij 1 ij hebben er toch een heet bijzondere vriendschap aan elkaar aan overgehouden en )S ik heb daardoor een heel bijzondere band gekregen ook met de provincie. tij Het Goois natuurreservaat heeft u genoemd, dat heb ik met hart en ziel gedaan. ver Dat was toen toch ook al erg interessant, met de heer Prakken als voorzitter. 0ln II doet dat heb ik begrepen tegenwoordig zelf, en ik kan me dat dus een beetje ,ndg voorstellen, hoewel iiet. nu wet weer veel moeilijker zal zijn, en we hebben u onlangs zelf noq op de radio gehoord 0111 de bestuurlijke prob 1 omen van het k Goois natuurreservaat uiteen te zetten. kom Ik wil tocli ook nog even iets zeggen over de heer Prinsen. Van de heer Prinsen je onthoud ik ôén woord mijn hele leven: de bestissing dringt zich op. red Uat zei liij d.m weI eens, want de hoer Beelaerts was zo vriendelijk ten opzichte y h van mi.i mii nu en dan (>ens een periode ziek te zijn. Hij was er meestal altijd, yat kon niet zoveet aan een ander detegeren, maar ats hij er dan niet. was dan had 0p je in <i in iiiaand toch wel de kans oin wat meer mee te maken. Van die perioden gee mei .le ien i'i însen onthoud ik een aantal van die dagelijkse gesprekken. ont II h- daI. ik zelf noqat emotioneel reageerde op, - ik vond het eigen- ges l, jl i.ip, - het gezegde: de beslissing dringt. zich op. Je moet dan t.oc.h een weten wai ,|o wil en je moet van je beginselen uitqaan. Zo reageer je ats je n|et jong lient. Ilct procesmatige in liet bestuur was toen nog niet zo heet erg evident Spa aanwezig als het. nu is. Ilet was toch wat theoretischer van karakter. Ik heb er wen heel vaak aan iuoeten denken hoe wijs die woorden zi.jn. Uberhaupt zijn instelling hoe oin met mensen om te gaan en zijn enorm gevoel voor de inenselijke kontakten en gaa de menseI ijke faktor, hij was ook voor de burgemeesters alt.ijd een rots in de men brandingdaar heb ik heel erg veel van geleerd. Ik heb er vaak met grote 1 k warmte aan moeten terugdenken en ik ben met grote vreugde weer in die wereld nl0e teruggekomen, zij het dat je dan op een heel andere manier toch weer kont.akt. Men met elkaar krijgt. Ik stel de woorden die u heeft willen zeggen teqen mij en nle inijn vrouw bui tengewoon op prijs. wee Mevrouw lieef.s1.1 iient te bescheiden geweest. Ik ga straks niet tegen u maar in gpn het algemeen nog iets zeggen over mensen die snel rijzen in de politiek. U heeft no(j een liecl snelle start in de politiek yeliad en u heeft ook vandaag weer buiten- wat gewoon qoed yespi oken. IJ heeft mij in het liart geraakt dooi dat qedicht. van y,, Achterberq t.e noemen, de bezweerder van liel dagelijks qezeur. Uat vond ik inder- he( daad missi h ien de lieste beschrijvinq die er ooit door een dichter van een h()u burgemeesIersambt is gemaakt. Dichters zijn meestaI niet zo heel erq vr iende I ijk ten opzichte v.in hel hur qemees I ers.iinhl liet wnrdt meest.al b.irl i nerenrl afgeda.in.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 18