16 december 1987 383 iii.hir liici- r.iakt deze in.in wiens achtergrond mij zo bekend is, liet vak in het licii L U lieett iets yezeyd over de direktheid, en dat heeft de heer Van Schalkwijk ook yedaan, waarmee ik dan pleey te opereren. Ik ben in ieder yeval heel blij dat u daar een beetje aan gewend bent yeraakt, want je ziet de mensen inder- daad iri het. begin noy wel eens schrikken. Dan moet je een beetje bijsturen, maar dan is het vaak al te laat, maar gelukkiy zijn de kontakten zo intensief dat dan de gewenriing er vrij gauw overheen gaat. Dat u dat zo heeft willen uitdrukken daar ben ik u buitengewoon dankbaar voor en dat u dat. namens de yrootste fraktie zo onder woorden heeft willen brengen. Meneer Van der Hulst. U bent zelf onder het mes geweest. Inderdaad dat is heel merkwaardig yeweest, twee maariden geleden was de heer Van der Hulst 25 jaar raadslid. We hebben wat dat betreft gelijk opgetreden, zij het dan de laatste 8 jaar, maar in dezelfde periode gediend. U heeft een aantal dingen gezegd die mij ook zeer ter harte gaan. U heeft gezegd: wij waarderen het dat je er geen springplank van maakt. Dat is natuur- lijk ook gemakkelijker gezeyd dan gedaan, maar ik denk dat dat van betekenis is geweest. Dat komt natuurlijk ook omdat je meent dat je thuis bent na enige tijd. Ik heb me in Amerongen door a11e faktoren die daar lagen, ook met het verleden, enorm thuisgevoeld. Ik heb zelfs erg veel moeite gehad voor mezelf om weg te yaan, maar dan komt het yewoon helemaal niet aan de orde als ,je zo mag en kunt funktioneren in dit schitterende ambt. Dat is in Heemstede eiyen- lijk op een heel andere manier weer zo gegroeid dat ik dat nu inderd.uid uok zeker na vandaay, durf te zeggen. Dat is een gedachte die dan niet in j. op- komt. Dat is niet altijd zo gunstig hoor. Er wordt mij ook vaak verteld dat .je best wat meer ambitie in je leven mag hebben. Maar voor mij is het wel een realiteit geweest waar ik toch wel voor het eigen funktioneren wat. aari yehad heb. U heeft het gehad over het fami1ieboek. Dat kan ik helaas niet verschaffen. üat hebben wij niet. Wij zijn een heel nuchtere familie en ik zal er verder niet op ingaan, inijn vader had er allerlei uitdrukkinyen voor, maar wij hebben ook geen fami1ieboek Ontwikkelingssamenwerkingdaar heeft u ook nog over gesproken. U heeft zeffs yesuggereerd dat ik daar zeker veel mee te maken ga krijgen de komende tijd; een ingewikkelde zaak. Internationale samenwerking heeft u genoemd. Kontakten met Heemstede gaan straks wereldwijd: Tanzania, Uzeren gordijn en Leamington Spa niet te vergeten. Waar betalen we het allemaal van Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad en dan gebeuren die dingen en het is ook wel een heel boeiend element: die hele sektor van de buitenlandse zaken is iets heel nieuws. Daar zijn de burgers overigens nog helemaal niet aan gewend. Ik krijg heel veel mensen op mijn dak die dan zeggen: wat willen jullie eigenlijk met al die dinyen lk denk dat het uiteindelijk een goede zaak is, al zullen we veel leergeld moeten betalen en zullen we denk ik nog door eeri hele fase heen moeten gaan. Meneer Van Schalkwijk sprak over Gerrit den Braber. Ik heb hem zaterday yezien, niet gesproken, ik kom er straks nog even op terug in rnijri slot. Ilet is ook weer een beetje de bonhonnnie van het vak die hij sterk naar voren haalt. Soiimii- gen weten dat heel handig om te buigen, ik zal daarvoor mijn best doen. Ik zal nog overleg plegen ook met uw fraktie of u nog wensen heeft, voor wat hoort wat, met de andere frakties uiteraard ook. Ue stemmerijinderdaad in de raad gelukkiy niet. Een heel goede zaak van Thor- becke dat hij dat heeft uitgesloten. In het college van burgemeester eri wet- houders is het een heel yoede zaak dat dat er nog wel is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 19