366 lf december 198/ Edoch, de nieuwe burgemeester schrok er niet van terug, integendeel hij zag het helemaal zitten en voelde iets van een uitdaging. Was hij zich toen soms nog onbewust van de wijze waarop in Heemstede aan beleidsplanning werd gedaan, had hij er toen misschien nog geen idee van dat er in de Heemsteedse raad zovele struktuurdenkers en juristen in de Heemsteedse raad zitting hadden Hoe dikwijls hebben wij in de jaren daarna immers niet moeten ervaren dat er bij begrippen als "planning" en "strukturen" een waas voor zijn ogen komt Maar of hij het nu wel of niet heeft geweten, hij zou toch gekomen zijn, want hij zag Heemstede als een lot uit de loterij en zou al die planners en struktuurdenkers zeker op de koop toe hebben genomen, mogelijk in de gedachte dat hij daarmee wel even zou kunnen afrekenen. Maar dat laatste is hem dari toch wel tegengeval len Zo gemakkelijk gaat dat natuurlijk niet en dat is maar goed ook, want "plannen" is in het moderne overheids- bestuur niet meer weg te denken en waar zouden we terecht komen als er geen struktuurdenkers nreer zouden zijn Hoe dan ook, ruim 8J jaar is Oscar van den Bosch intussen onze burgemeester geweest en dus heeft hij met de Amerongse periode mee thans 25 jaar in het vak gezeten, voorwaar een mijlpaal waaraan niet ongemerkt voorbij mag worden gegaan. 25 jaar burgeineester Is onze jubilaris al die tijd een burgervader geweest, want zo placht men de burgemeester toch vaak te zien De vraag is dan maar waarin dat vaderschap tot uiting inoet komen. Vader van 6.000 of van 26.000 inwoners te zijn, lijkt me niet zo'n gemakkelijke opgave. Natuurlijk wordt het niet letterlijk bedoeld. Maar ook figuurlijk gezien, in de zin van iemand die zoals het een vader betaamt zorgt voor het wel en wee van de gemeentenarenvalt het niet mee. Ik sluit niet uit dat in de schaal van Amerongen en ook in die tijd bij onze burgemeester nog iets van dit vaderschap te bespeuren viel. Maar in Heemstede lijkt inij dit niet of nauwelijks het geval. Ik'geloof trouwens ook niet dat we de burgemeester in deze tijd nog als een soort burgervader moeten zien. Daarmee wil natuur- lijk niet gezegd zijn dat er in het sociale vlak niets van hem wordt verwacht. Hij komt in de praktijk van alle dag vele mensen tegen die hem aanspreken en verlangen dat hij naar hen luistert. Men wil hem ook zien bij jubilea, feesten en publieke manifestaties en verwacht dan op z'n minst een speech, want dat hoort er nu eenmaal bij en hij kan het zo goed. Men vindt ook dat hij bij een brand aanwezig moet zijn, al weet iedereen dat hij niet spuiten kan. Maar dit alles is wat anders dan het funktioneren als een vader. Het vloeit eerder voort uit het feit dat hij de "eerste burger" der gemeente is en als zodanig representatieve verplichtingen heeft te vervuilen. En wat op een dag als vandaag zeker gezegd mag worden: dit deel van zijn taak is onze burgemeester op het lijf geschreven. Daarvoor bestaat algemeen waardering. Maar het burgemeesterschap omvat natuurlijk meer. Hij is hoofd van de gemeentepolitie en van de gemeentelijke brandweer. Zaken als openbare orde en veiligheid vallen primair onder zijn verantwoordelijkheid. Men mag daar niet gering over denken. En ook al onttrekt de taakuitoefening in deze zin zich vaak aan de direkte waarneming, hij is er wel terdege. Over de invulling door de huidige burgemeester mogen wij tevreden zijn. Wij waarderen ook zijn bereidheid mee te werken aan een grotere betrokken- heid van de raad bij het politiegebeurenzoals deze onder meer gestalte heeft gekregen in de totstandkoming van het politiebeleidsplanDat hij daarbij waakt voor een duidelijke markering van de verantwoordelijkheden, nemen wij op onze beurt op de koop toe.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 2