368 16 december 1987 echt tot droefheid hebben gestemd. Hoogtepunten in uw Heemsteedse karriêre zijn ongetwijfeld geweest de Adriaan Pauw-herdenking en de twinning met Leamington Spa. Daar hebt u zich echt in uitgeleefd, een burgemeester van Heemstede waardig. Wat ook in u te prijzen valt is het feit dat u de leiding van de talrijke hoorzittingen in het kader van de Wet AROB op zich hebt genomen. Daarmee gaf u blijk van een juist gevoel voor de positie van de burgemeester in relatie tot burgers die zich in hun rechten voelen aangetast. En dat de burgers van Heemstede mondig zijn, is u langs deze weg des te meer duidelijk geworden. Er is in de 25 jaar van uw burgemeesterschap heel wat veranderd, zelfs in het deel dat u daarvan in Heemstede hebt doorgebrachtRaadsleden zijn gekomen en gegaan. Hetzelfde geldt voor wethouders. Wat duidelijk niet aan u is voorbij gegaan, is de emancipatie. Het aantal vrouwelijke raadsleden is toegenomen en het college van b. en w. wordt tegenwoordig niet meer beinand. Het zijn in meerderheid vrouwen die thans de dienst uitmaken. Ook bij de politie hebben vrouwen hun intrede gedaan. En als u vandaag zou moeten worden ingehaald, dan zou u aan de gemeentegrens worden opgewacht door een gezelschap dat in meerderheid uit vrouwen bestaat. Het zou de charme van de ontmoeting overigens zeker ten goede zijn gekomen Over vrouwen gesproken, één is er in ons midden die nog bijzondere aan- dacht verdient, de burgemeesterseMevrouw Van den Bosch, u hebt niet de neiging om op de voorgrond te treden. Toch weet u op de juiste momenten acte de presence te geven en wij stellen dat op hoge prijs. U bent benoemd nôch gekozen, maar geeft toch regelmatig blijk van belangstel1ing voor het werk van uw man en het welzijn van Heemstede en zijn inwoners. Het type vrouw dat achter haar man aan huppelt is u overigens volstrekt vreemd en ook dat weten wij te waarderen. Maar wees ervan overtuigd: we zien u graag want uw aanwezigheid doorbreekt gemakkelijk de strakke sfeer die anders zo gauw kan ontstaan. En als ik thans uw man heel hartelijk wil bedanken voor alles wat hij in het belang van onze mooie gemeente heeft gedaan, wil ik u daarin graag betrekken. Burgemeester, beste jubilaris U bent hier gekomen met uw gezin en bracht zelfs de geit mee. Die geit was geen politiek dier, u ook niet, maar u hebt wel een fijn gevoel voor politieke verhoudingenEn uw be- langstel1ing voor de politiek is groot. Zij strekt zich zelfs uit tot het mondiale. Begrippen als "glasnost" en "peristroika" hanteert u met een zodanig gemak dat we wel moeten aannemen dat het boek van Gorbatsjov reeds uw geestelijk tigtndom is geworden. Maar genoeg hierover. Terug naar de dieren, in dit geval de meeuwen. Zij werden door u tijdens de installatie- vergadering ten tonele gevoerd. Twee soorten zouden er zijn, de "noorde- lijke meeuw" en de "meeuw met de witte vleugels", ook wel de grote en de kleine burgemeester genoemd. De grote burgemeester onderscheidt zich van de kleine burgemeester door zijn grotere snavel. Welu bent gekomen als kleine burgemeester en hoewel er aan uw "snavel" geen opmerkelijke ver- anderingen te bespeuren zijn, bent u toch voor ons een grote burgemeester geworden. Wij feliciteren u hartelijk met uw 25-jarig ambtsjubileum. Ook uw vrouw en kinderen wensen wij daarmee geluk. We nemen gelukkig geen afscheid, maar mogen u allen voor de toekomst onder Gods Zegen toch het allerbeste toewensen. Bij een jubileum hoort een kadeau. Ook u ontkomt daar niet aan. We hebben gezocht naar iets multi-funktioneelsiets dat voor u zelf goed zou zijn en tevens het belang van de gemeente zou kunnen dienen. Goed voor u zelf

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 4