sit,îatnprr h1J d?6t dat Wel de9e,iJk en dat 'eidt soms tot komische situaties en de zo broodnodige hilariteit in de raad 370 16 december 1987 te^hebben"^^(appiausj" ten"nnSte Va" dl6 P™'* '"ee9emaakt De heer Van derH_ulj_t"Ja burgemeester, want ik wil u vanmiddag eigenhjk liever zo noemen dan voorzitter, in Heemstede vieren we be- langrijke feesten tussen de bedrijven door. Vandaag als feesteiijk nnddelpunt, morgen bent u weer voorzitter van de raad. De C.D.A -fraktie wil u, uw vrouw en de kinderen van harte qelukwensen met uw Z5-jarig ambtsjubileum. De ziiveren feesten zijn dit jaar niet van de lucht en daarom kan ik ,ne naar dp dan'YiCh thanS VOe,t en dât uw 9edachten teruggaan naar de dag, waarop u als burgemeester van Amerongen werd qeïnsta1leerd Drie maanden geleden heb ook ik mijn gedachten meerdere malen verplaatst naar zd jaar terug. Als raadslid beginnen doe je in Heemstede min of meer in je vrije tijd en dat is toch heel wat anders dan van plaatsvervangend kabinetschef van dorpsHder^é'worden6 duS buroman zomaar plotseling Ik heb er geen idee van hoe u het op de Provinciale Griffie deed, maar éJélHnnerV 6k ,uktbet u ,n ieder 9eval best. U hebt een warme belang- stelling voor het wel en wee van uw dorpsgenoten riat^upHppn" d'é Verbând is' dat u het mijn vnouw en mij bijna kwalijk nam, dat we een gouden echtpaar in onze laan niet bleken te kennen wiîîenehéréner °m vanmidda9 a,leen ™aar de loftrompet te 1seafee!ttnpaîirhïht met aé'eSKeens bent' Zit er 90ed naast- Uw m'snoegen zichtbaar en hoorbaar. Je moet echt oppassen, dat je er niet \legt' want de verontwaardiging lijkt soms zo hevig, dat er bijna effpk hp1.,rer T-ï te bezeilen is- Dat is dan natuurlijk niet vrij van den zich voörîopig'koest"U "Z°' Z'Jn 6309 9eWOrden °n h0°- saéi^iîn" nat1 9eh?°rde klacht' dat de naadsvergaderingen in Heemstede Integlndeêl Ver00rzaakt door uw optreden als voorzitter. nJSpénaéhei? weer eens tn°ef is weet u door een relativerende opmerking of een kwmkslag de gehele raad weer klaarwakker te krijqen. U wekt soms even de indruk, dat u de vergaderregels niet serieus neemt, U bent zekei- een verfrissend element in onze vergaderingen. U ziet uw standplaatsen met als direkte springplank en daar is een dorp niet slecht In Amerongen hebt u 16 jaar met plezier gewerkt en ik meen, dat u in Heem- stede ook met voortdurend uitkijkt naar verdere horizonten en ook hier met genoegen werkt. Soms vindt u de raad wel eens teveel eisend, of streelt u ons, door ons optreden te veryelijken met de Tweede Kamer. U waardeert anderzijds het niveau, waarop de diskussies zich bewegen zé riTr^ri ?°ed b'1Jft 6,1 dât wenst midn fraktie n van hart.e toe - d,t tweede station in uw burgemeestersloopbaan waarschijnlijk tevens uw eindstation zijn en daar is Heemstede goed mee af. De portefeui 1 lesdie u ainbtshalve toebehoren, namelijk algemene bestuurs- zaken alsmede openbare orde en veiligheid, liggen u het best.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 6