i6 december 1987 3/1 Ja, de overige portefeui 1 les zijn in iiw ogen dan ook slerhts de kruiintls, die bij de college-onderhandelingen van de tafel overblijven. Dat is dan niet uw eigen keuze en kan dat ook niet zijn. Het gevolg is, dat het iedere vier jaar weer een verrassing is, welk terrein u mag besturen. Verkeer deed u met liart en ziel maar het was u misschien niet geheel on- welgevallig, dat deze Heemsteedse "Gordiaanse knoop" in 198b in andere handen overging. Veelbelovend leek de portefeuille volksgezondheid met. de Vlet Voorzienin- gen Gezondheidszorg in opbouw. Hogere machten hebberi hier echter roet in het eten gegooid. De vele veranderingen in de politie-organisatie en de voorgenomen ver- bouwing van het politieburo zullen echter de komende jaren veel van uw aandacht vragen. Naast de specifieke portefeui1les is er echter ook nog ander werk, dat u met veel ambitie verricht. lk denk aan de ontwikkelingssamenwerking, waarvoor onder uw voorzitter- schap de aanzet is gegeven. Voorts de jumelage, die in april dit jaar in Leamington plechtig werd bekrachti gd En als de voortekenen niet bedriegen zit er, om de blik naar het oosten te richtenweer een werkgroep aan te komen, waar u zeker kontakt mee zult onderhouden. U hebt mij, in uw jubileumtoespraak op 24 september, verrast door citaten en bijzonderheden uit ons familieboek. Als dank daarvoor zou ik u vandaag graag bijzonderheden uit uw ongetwijfeld rijke fami1ieverleden in herinne- ring hebben gebracht.. Ik ben op mijn speurtocht uw familieboek helaas niet tegengekomen en u zult het daarom wat mij betreft dus zonder bijzonderheden daaruit moeten doen Mijn fraktie hoopt, dat het u gegeven is, samen met uw vrouw, nog vele jaren in goede gezondheid in Heemstede onze eerste burgers te zijn. Van uw legendarische gastvrijheid in uw huis aan de Molenlaan hopen we als raad ook in de komende jaren zo nu en dan te mogen genieten. Heel hartelijk bedankt voor uw inzet voor ons mooie dorp." (applaus) De heer Van Scha1kwijk"VoorzitterOp deze wijze wordt onze burge- meester nu al 25 jaar aangesproken. /eker een mijlpaal waar we bij stil moeten staan. Mijn fraktie wil dat ook graag doen. Wij doen dat onder de volgende drie punten: 1. de stem 2. van onze burgemeester 3. voor heel Nederland. Burgemeester u bent goed bij stem. Toch wordt. uw stem in de ra.idzaal weinig gehoord. Want bij steminingen in de raad doet de hurgemeester niet mee. Hieruit blijkt ook de bijzondere posit.ie van de hurgenieester. Een burgemeester wordt immers benoemd en niet gekozen. Waar er veel dingen veranderen in onze maatschappij blijkt dat sommige zeer wenselijke zaken rot.svast verankerd zitt.en. Slechts volharding kan verschuivingen hierin bewerkstel1igen. Gelukkig worden ook mensen in politiek bestuurlijke funkties benoemd die eigenlijk best gekozen hiidden willen worden. We hebben de indruk dat dat oot voor u geldt. We hebhen wel eens horen fluisteren dat u graag deel had

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 7