17 december 1987 388 OPENBARE VERGADFRiriG VAM DE RAAD DER GEMEEMTE MFEMSTEDE OP donderdag 17 december 1987, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van deri Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra, J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, M.H. Geels, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-HoPSde heer H.J.G. Bleekeriolen en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. d De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. 9 Spreker wil nede namens zijn familie de raad heel hartelijk danken voor al hetgeen gisteren over hem en zijn familie heen is gekomen. Hij heeft het ervaren als een ongelooflijke dag, waarvoor hij graag dank zegt. s 9 De heer Divendal wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. 5 AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 24 september 1987. p 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoemen leden van de welstandscommissie. (140) 4. Vaststelling bestemmingsplan "Groenenhoven"(141) 5. Herinrichting Raadhuisstraat/Raadhuisplein. (142) 6. 3e wijziging van de subsidieverordening stads- en dorpsver- nieuwing en vaststelling volumebesluit. (143) '9 7. Uitvoering riota groenstructuur. (144) 8. Voorzieningen ten behoeve van de Voorweg-basisschool(145) 1 9. Medewerking ex art. 74 W.B.O. ten behoeve van de Bosch en Hovenschool en de Nicolaas Beetsschool. (146) 10. Vredesonderwijs. (147) 11. Voorlopige vaststelling gemeente-rekeningen 1984. s 12. Voorlopige vaststelling gemeente-rekeningen 1985. 13. Welzijnsplan 1988. (148) 14. Wijziging verordeningen specifiek welzijn. (149) 15. Kredieten postregistratiesysteem en bevolkingssysteem. (150) 15a.Aanpassingen politiebureau(151)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1