17 ONDEKWERP Hladzi.jde Nr. notulen raadsstuk Briet van W. Blijdorp i.z. subsidie van Sliell aan Diergaarde Biijdorp 249 Samenwerking binnen het gemeentebestuur 258 Ombudscommissie270, 271, 292 Tijdige beantwoording brieven 271 Inspraak298 Spreekuren bepaalde doelgroepen 308 Publieke/Private samenwerking 335 8Perspneei Algemeen Personeelsbeleid, KuWa252, 282, 280 294, 298, 301 Aansteiling vrouwen in gemeentedienst 305 Aanstelling buitenlanders in gemeentediensl 306 Rechtspositie Reglement medezeggenschap 1988 15, 140 9 Wijziging rechtspositieregeitngen 205 92 23e wijziging Aigemeen Ambtenarenregiement 205 93 24e wijziging Algemeen Ambtenarenreglement 372 145 Bezoldiging 8e wijziging bezoidigingsverordening ambtenaren 1981214 Bezoldigingsverordening Ambtenaren 1988 231 111 Andere aangelegenheden het persoiieel betref'iende Verblijf in ziekenhuis van de heer Admiraal 137 Deeiname aan de nieuwe gemeenschappeiijke regeling Noordhollandse Bestuursacademie 190 76 Wijzigen I.A.Z.-regeiing Noord-Holland 205, 372 91, 145

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 17