1R ONPFRWFRP Bladzi.ide Nr. notulen raadsstuk To^Iagen wednwen gowozen ambtenaren als te^emoet- komin* in A.O.W./A.W.W.-premie over werk^evers- aandeel in 7A.-b i .jdra^e205 95 4e wi jzicinc Verordenin^ regelende t.oekennin^ z i ekt ekost envercîoed i n£ aan ^epensioneerde en op warht.^eld gestelde I 7,A-deelnemers 205 96 Afscheid M. Smit als raadsverslaggever349 9. Be1astintfenrechten 2e wijziging verordenin? markt.gelden 1984 62 10e wjjziging verordening begrafenisrechten 62 He wi.jziging verordenin^ precariorechten 62 1e wi.jzittin^ verordenin^ brandweerrechten 1987 62 2e wi.jzi<in< rechten best.ri.jding infect.ieziekt.en 62 1 e wi.jziging verordening hondenbelasting 62 9e wi.jziging 1 e^esverordening62 6e en 7e wi.jziging verordening recht. ophalen hn i svu i I88 Reschouwing omt.rent hoogte ogb. belast in^ 241 243, 273 299 Algemeno beschouwin£en254, 261 273 275, 295 Reini3irigsrecht.113, 274, 279 287, 302, 328, 331 Mondenbel ast. ing337 le wi.jzigine verordening o^b 1987 339 121 2e wi.jzigin^ verordening hondenbe 1 ast.in^ en vastst.elling formulier aan^i ft.ebi l.jet hondenbel ast i n^340 122 Vaststelling Iegesverordenin£340 123 He wi.jziging verordenin^ recht ophalen huisvuil 340 124 10. Besl ommi ngspl annenst.reekplannen bebouw i ngsvoorschr i f t.en 3e wi.jzi^ing van de subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwin£ en vast.stellin^ van het volumebesluit 6 3 Voorbere i d i ngsbes 1 ii i t. ex artikel 21 Wet op de 12, 64, 116 4, 28, Riiimtel i.jke Ordening119, 192, 206, 43, 46, 346, 374 80, 101, 135, 151 Plankost.en pro.ject Pr i nsenei 1 and 12 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 18