19 ONDERWEFiP Bladzijde Nr noLulen raadsstuk Koninkli.jk besluit goedkeuring bestemmingsp 1 an "Glip III"27 Goedkeuring bestemmingsplan "Componistenwi jk" 27, :ib9 Exploi tatie-overeenkomst plan "Groenenhoven" 32 17 Bezwaarschrift voorbereidingsbesIuit open bouwlokatie Merlenhoven-noord 79, 229 32 Goedkeuring bestemmingspian "Schiiderswijk" 140 Goedkeuring bestemmingsplan "Merlenhoven 1987" 140 ExploiLatie-overeenkomst en grondruil Res NovaplemIti3 Bestemmingsplan "Buitenplaatsen 1988"180 72 Exploi I at ie-overeenkomst bebouwmg terrein voormalige metaalgieterijen Herenweg 192 81 Bestemmingsplan "Groenenhoven" 203 Bestemmingspian "Glip 4"227 105 Exploitatie-overeenkomst bebouwing terrein Glipperweg 40 230 107 Verzoek toekenning pianschadevergoeding ex art. 49 WR0231 108 Ontwikkeling noord-westelijk deel gemeente 262 Verplaatsing bedrijven 311 Expioitatie-overeenkomst Prinseneiiand 341 127 4e wijziging subsidieverordenmg stads- en dorpsvernieuwing en vaststelling van het voiumebealui t345 111 Vaststelling beleidsplan dorpsvernieuwing; programma 1988-1993 348 132 Bestemmiugsplan Adriaan Pauwlaan e.o369 11. Voikshuisvesting Aan hpuwwerken le stellen eisen Bezwaarschr i f t Legen aauschri.jv ing treffen voor- zieningen aan perceel Spoorplein 3 88 Goedkeuring bouwverordening 118

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 19