6 INDELING ONDKRWERPEN 1 Ina.tellinä, ontwikkeiing. onheffinp; 2. Betrekklogen tot andere lieh/iaen 10. 3Ei gendomaen Algemeen Aankoop, onteigening, ruiling, schenking, stichting," ônderhôud, verbetering, bouwrijp maken Verkoop, overdracht, sloping 4Financiën Gemeentebegroting Gemeenterekening Beleidsplan, meerjarenplanprojectenlijsten Geldleningen Subsidies 5. LichameiU organenA instellingen en functionarissen Gemeenteraad Wethouders Secretaris 6Dienstenbedriiven. sectoren Algemeen Aanschaffing materieel 7Wljze van uitoefenen van de bestuurs- Bgstemmingsplannen, streeknlannen. bebouwingsvnnrschrift»n B1 8 8 9 11 11 11 12 13 13 Ambtenaren van de burgerlijke stand 14 Waterschappen, provincies, staat 14 14 j5 Rioleringen en vervangen kabels en leidingen; baggerplan 15 Grondbedrijf Politie Brandweer 16 16 16 16 17 17 8. Personeel Aigemeen Rechtspositie Bezoldiging 17 Andere aangelegenheden het personeel betreffende17 9. Belastingen. rechten 18 18 19 20 11- Volkshuisvesting Aan bouwwerken te stellen eisen Woningbouwwoningverbetering en woningbouwverenigingen Distributie van woonruimte, huisvesting 20 12. Openbare orde 20 13. Openbare zedel i.ikheid 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 6