7 14. Gezondheid Algemeen21 Mi 1ieuhygiëne21 Verwerking huisvuil en andere afvalstoffen 21 15. Verkeer en vervoer Verkeer22 Openbaar vervoer 22 Telecommunicatie 23 Wegen, voetpaden, vaarten, bruggen, havens, bos, plantsoenen 23 16Nijverheid, handel en andere economische aange1egenheden 24 17. Arbeid 24 18Maatschappel i.ike zorg. weizi.in Algemeen24 Zorg voor kinderen, Jeugdzorg25 19. Onderwjjs Algemeen25 Openbaar en bi.jzonder basisonderwi.js en voortgezet. onderwijs 25 Andere aangelegenheden betreffende de leerlingen 26 20. Openbare leeszaal en_bibliotheek 26 21. Historische en andere culturele waarden 27 22. Kunst, wetenschap, letteren 27 23. Feestenplecht ighedenonderscheidingen, jume1age 27 24. Sport,_ recreatie en toerisme 27 25. Adminl8tratieve rechtspraak 27 26. Ontwikkelingssamenwerk ing 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 7