28 januari 1988 11 De lieer Divendal constateert. dat het verhaal blijft, dat op grond van de cijfers de inkomensnorm een remmende factor zou zijn geweest. Nogmaals zegt hij dat voor hem op een heel simpel cijfer aan te tonen is dat het niet zo is. Er is vorig jaar door ongeveer hetzelfde aantal mensen ge- bruik gemaakt van de regeling zoals het jaar daarvoor en het jaar daar- voor. Kortom hetzelfde aantal mensen heeft gebruik gemaakt van deze re- geling. Verder ziet men dat in het eerste jaar waannee men met dit sy- steem werkt, de norm niet goed is vastgesteld, waardoor men wat geld overhoudt, ofwel er is geen remmende factor geweest in de ogen van zijn fraktie. Want er hebben toen ongeveer evenveel mensen gebruik van gemaakt, alleen had de gemeente haar normen niet op een dusdanige manier goed vast- gesteld, dat ook het budget besteed werd. Wethouder mevrouw Bierman vraagt of het niet de bedoeling is dat er zoveel mogelijk mensen van gebruik maken en dan praat men wel even over een groot aantal mensen die al bij voorbaat hebben afgehaakt. De heer Divendal zegt dat er nu andere mensen bij zijn gekomen. Daarom is ook vorig jaar door zijn fraktie voorgesteld om de factor van de m2 eruit te halen; dat is niet zo maar iets toevalligs. Men inag blij zijn dat er nu toch mensen gebruik van hebben gemaakt, omdat er nu ook een ander soort woning voor in aanmerking kwam. Dat is er dus bewust uit geschrapt. Dus wat dat betreft is er in zijn ogen niet hard gemaakt dat bepaalde groepen mensen dit soort verbeteringen niet hebben kunnen doen. Want de heer Veen zei nog in de commissie dat het voor ieinand met een in- komen van een ton niet meer interessant is om f 200,-- te krijgen als hij de electrische installatie gaat verbeteren. Dat is voor spreker ook niet van belang. Als iemand met een inkomen van 1 ton besluit om dat soort din- gen zelf te regelen en geen gebruik maakt van die regeling, akkoord. Spreker weet niet hoe het is gegaan, de heer Veen ook niet. En dus is het erg gemakkelijk om dat maar te beweren, terwijl spreker constateert dat dit jaar door hetzelfde aantal mensen gebruik is gemaakt van de regeling als het jaar daarvoor. Spreker dient daarom nu een amendement, onder- steunt door twee frakties, met de tekst zoals de raadsleden die op hun plaatsen hebben gevonden. Tenslotte heeft spreker nog een opmerking over het niet over het graf heen willen regeren van de wethouder. Hij kan het zich wel voorstellen; hij betreurt wel dat de secretaris niet bij de comnissievergadering aan- wezig was, want er werd op verzoek van sprekers fraktie toegezegd dat me- dio 1988 tussentijds rapportage van de stand van zaken zou plaatsvinden. Spreker is blij met die toezegging, want het is bedoeld om te voorkomen dat men misschien halverwege het jaar de normen weer zob moeten bijstel- len om vooral ervoor te zorgen dat de gemeente niet het jaar daarna voor het doel volkshuisvesting te verbeteren haar geld niet opmaakt en dat weer terug zou moeten storten aan de provincie. Mevrouw Beets: "Dus daar bent u toch een beetje bang voor." De heer Divendal sluit zeker niet uit dat opnieuw blijkt dat de gemeen- te niet helemaal de juiste norm heeft gehanteerd. Er zouden ook andere varianten mogelijk zijn, waardoor men die garantie wel zou hebben, maar in het college is een minderheidsstandpunt tot stand gekomen, dat voor de frakties van P.H. en C.D.A. aanvaardbaar is. Hij hoopt overigens dat het provinciaal bestuur van Noord-Holland wat verstandiger is dan dat van Noord-Brahant

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 11