28 jarmdri 1988 13 ue henr De Bruijn doelt meric d<it zijn fraktie instemt. met dit stuk. hij sluit zich aan bij de wourden van de heer Divendal dat blijkbaar uit de hoorzittirig gebleken is dat er qrote belangstel 1 ing is voor dit plan. üat vindt zijn fraktie zeer verheugend. Wethouder mevrouw Noorman aritwoordt dat als dit voorstel een kwestie is van finariciën, van grondbedrijf of van ruimtelijke ordening, in haar ogeri de beleidsinhoudel jke kant van het voorstel een kwestie is voor ruimtelijke ordening eri dat de administratieve kant vnn de zaak een kwes- tie is van het. grondbedrijt. De voorzitter meerit ook dat de beleidsmatige kant vari de ontwikkeling van dit plan een zaak is van ruimtelijke ordening en de vrageri die daar betrekking op hebhen ook. Wethouder mevrouw Bierman antwourdt over de misleidingsprijs dat zij zich lichtelijk geërgerd heeft aari dat ruhriekje, omdat de informatie die er in staat vaak net niet juist is en dat is ook op dit punt het geval. Glip 4 is de naam voor het bestemmingsplan en dat bestrijkt een aanzien- lijk groter gebied dan het bouwplan. En het bouwplan heeft dus een andere naam, vooralsnog Prinseneiland. Wat het uiteindelijk wordt moet de raad beslissen, maar een ontwikkelaar heeft het ooit zo genoemd en zo heet het bouwplan nu. Maar het zijn 2 totaal verschi1lende dingen. Misschien is het verstandig om elke keer het woordje bouwplan erbij te zetten. De voorzitter meent dat misschien gelijk uitgelegd kan worderi waar het woord eiland vandaan komt. Wethouder mevrouw Bierman: "Dat is simpelhet is omringd door water." De voorzitter: "Je komt altijd wel ergens in de sloot terecht in Ne- derland, maar ik denk dat het een Prinsenschiereiland is." Wethouder mevrouw Bierman neemf overigens aan dat het onderwerp onge- twijfeld nog vele malen in de commissie ruimtelijke ordening aan de orde zal komen in ineer inhoudelijke zin. De heer Divendal vindt dat er soms zo onnodig formeel wordt gereageerd Natuurlijk is het bij de bewoners ook jarenlang bekend dat er woningen ge bouwd gaan worden ten noorden van de Prinsenlaan op de Glip. En nu noemt men iets op een gegeven moment een projekt Prinseneiland en dan zal het iets anders zijn dat een bestenningsplan, maar men kan er dan ook achter- zetten projekt Prinseneiland, gelegen op de Glip of zo. Het gaat er om dat men niet moet denken dat als op een gegeven moment in het gemeente- huis iets wat bedacht is door een projektontwikkelaar overneemt, dat dan voor mensen duidelijk is wat ermee bedoeld wordt. De voorzitter lijkt dat wel een goede zaak. Hij zal het in de porte- feuille voorlichting ook nog eens bekijken, want dan zit er inderdaad voor de mensen meer herkenbaarheid in. Dan kan het ook nog eens in de comrnissie algemene zaken komen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stenning vastgesteld. VIII. Vervariging niat.erieel en (hand)gereedschap. (volgnr. 6) Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stPinming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 13