14 28 jflnuari 1988 IX. Verbetcrinq verkeerssituatie kruispunt Herenweq-Kerklaan-Eykmanlaan (KIO). (volqnr. 7) De heer Boonstra deelt mede dat zijn fraktie met het voorstel kari in- steimien. Het bestaat uit een aantal technische onderdelen. Het is goed dat er een adequater en sneller reagerende apparatuur komt en een betere cyclustijd t.o.v. het fiets- en voetgangersvnrkeer. Ook de situatie Kerk- laan verbetert, er komt een voorrijstrook waardoor het fietsverkeer snel- ler van het snelverkeer gescheiden wordt. Het voetgangersverkeer kan in 2 etappes oversteken als ze niet snel genoeg het hele kruispunt kunnen oversteken en er wordt aangesloten bij de Eykmanlaan. Zijn fraktie gaat met het voorstel akkoord. De fraktie van mevrouw IJsselmuiden is ook dubbel en dwars tevreden. Allereerst ook met de oversteekplaats voor voetgangers, waaronder zeer veel ouderen uit de Meijerslaan, Scholtenlaan en Stevinlaan. De fietsers steken diagonaal over. Er is in de commissie al over gesproken; bij de Pavi1joens1aan is dat ervaarbaar. Het betekent dat men wel duidelijk moet opletten, want de eerste keer denkt men: wat gebeurt daar opeens? ze ste- ken dwars over. Haar fraktie heeft gevraagd dat op de éën of andere ma- nier de eerste tijd aan te geven. Aan de andere kant doet haar het voor- stel aan een dambord denken; als je een dam hebt, dan mag je diagonaal oversteken maar je mag ook heen en terug. In financiële zin heeft zij ook een beetje het idee dat er heen en terug gegaan wordt. Maar de dam is ge- haald en meer dan dat. De heer Van der Zwaaq heeft het gevoel en de zekerheid dat alle woor- den reeds in de commissie aan de orde zijn geweest. Zijn fraktie stemt gaarne met het voorstel in. Wethouder mevrouw Noorman heeft. van de frakties vernomen dat het hier gaat om een goed plan. Met name voor de fietsers zijn er mogelijkheden geschapen om snel en veilig over te steken en dat is in het licht van de verkeersvei1igheid een belangrijke zaak. Diagonale fietsbewegingen zijn op ëên andere plek in de gemeente eerder voorgekomen. Maar het zal wen- nen zijn; zij heeft er goed vertrouwen in dat men snel went en dat het goede situaties zal geven. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. Vernieuwinq riolerinq Herenweq en vervanginq Laaqspanningskabel (qe- deelte Rijnlaan-Manpadslaan). (volqnr. 8) De heer Van 't Hof zegt dat het hier gaat om 3 zaken in één voorstel: riolering, laagspanningskabels en detectielussen. De raadsleden hebben een zeer instructieve commissievergadering beleefd, waar zij afkortingen over zich heen hebben gekregen die men nog niet eerder gehoord had, zo- als droogweerafvoer en natweerafvoer. In je onschuld vraag je dan wat er bij droogweerafvoer afgevoerd moet worden, maar dat is allemaal keurig uitgelegd. Er blijkt dat mede het hoogheemraadschap Rijnland zegt dat men het regenwater eigenlijk op een andere manier moet afvoeren dan het huis- afvalgebeuren. Want dat water komt uit de hemelis niet zo vuil en kan dus zo de sloot in. Nu weet men natuurlijk wel dat het. hemelwater ook ver- zuringen kent en vervui 1 ingen heeft. Dus men moet. maar hopen dat niet over enige tijd blijkt dat de heer Schuurman gelijk krijgt, want t.ot zijn vrr- bazing hoorde spreker na die uitleg ir, de conmissie, via de radio en van-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 14