28 januari 1988 15 avond in het Haarlems Daghlad, dat een meneer Schuurman in Leiden gepro- moveerd is op de stelling dat te weinig vuil water afgevoerd wordt naar de zuivelinstallaties en dat dus de bedrijven maar weer meer moeten ver- vuilen, want ariders krijgt men daar st.raks het. probleem van kapitaalver- nietiging, oindat er te weinig sc.hoon te maken is. Op die manier is men nu dus kennelijk bezig. De aanpak bij de bron noeint deze meneer Schuurman een verkeerde aanpak. Spreker vraagt waar men nu mee bezig is. Hij hoopt in ieder geval dat deze afvoer, die de gemeente nu vuor 108.000,ex- tra neerlegt aan één kant en aan de andere kant Rijkswaterstaat ook nog voor een aardig bedrag, straks niet overbodig zal btijken te zijn, c.q. dat de gemeente dat weer moet veranderen. De heer Van Schalkwijk hoopt dat dit niet een voorbeeld is van de ge- volgen van de verkorting van de studieduur. Wethouder mevrouw Noornian is het helemaal met de heer Van 't Hof eens, trouwens met alle deskundigen die de gemeente daarover geadviseerd heb- ben, dat de wijze van afvoer, een dubbele afvoer in dit geval niet de achterdeur uit is, maar de toekomst in, namelijk zorgen voor een schoner milieu. En dat de gemeente zich dan zeker niet in dit geval bezighoudt met kapitaalsvernietiging, maar juist ervoor zorgt dat het er hier in de toekomst op een goede manier toe zal gaan. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. Regieinerit niedezeqgenschap 1988. (volgnr. 9) De heer Huisman meent dat met het vaststellen van dit reglement een impasse is doorbroken t.a.v. de inspraak van een deel van het personeel een medezeggerischapscomniissie voor eeri georganiseerd ambtelijk apparaat. Hij is verheugd dat de vakbonden akkoord zijn gegaan nadat het college had toegezegd de aniendementen op een klein puntje na over te nemen. Zijn fraktie werist de m.z.c. riieuwe stijl succes toe na de zomervakantie. Wethouder mevrouw Hoorman antwoordt dat door de vaststel1ing van dit reglement medezeggenschap er voor de Heemsteedse situatie een nieuwe fase ontstaat, met name voor de m.z.c. die in het verleden een zware en moei- zame taak achter de rug heeft tijdens de reorganisat.ie, waarbij voor 1 m.z.c. dan ook gegolden heeft dat men daar toch veel problemen mee gehad heeft. Door de acceptatie van dit reglement gaat er voor de m.z.c. nieuwe stijl een nieuwe tijd in. Zij hoopt dat de procedure die nu gaat volgen, snel en voorspoedig kan worden afgewikkeld, want het is niet alleen in het belang van de ambtenaren in Heemstede, maar riet zozeer in het belang van het bestuur, dat de sainenwerking tussen ambtenaren en bestuur op een goede manier vorm wordt gegeven. Het ontwerp-besluit wordt zonder hootdelijke stemmirig vastgesteld. XII. Verordeninq eiqen bijdraqe inuziekonderwijs. (volgnr. 10) De heer Berkelmans merkt op dat het voorstel eigenlijk al aangeeft dat het is ingediend naar aanleiding van de bezuiniging die is vastge- steld en het bedrag dat moest worden bezuinigd, respektievelijk opge- bracht bij het muziekonderwijs. Het bedrag was vastgesteld op 25.000,-- en het voorstel is nu om een eigen bijdrage te heffen, doch uitsluitend bij het groepsonderwijs en het individueel onderwijs. Zijn fraktie is

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 15