16 28 januari 1988 van meniny dat deze actieve knnstzinniye vorminq, die toch voor 533 leer- lingen uit onze yenieente van toepassiny is, een goede zaak is. Het feit dat vooral het muziekonderwijs en het kunstzinnig vormend onderwijs op de scholen, dat toch eigenlijk enigszins een voorloper is en bijdraagt aan het verder studeren en het verder deelnemen aan dit muziekonderwijs is eveneens een yoede zaak. Ilet zou te betreuren zijn als om financiële redenen de belanyrijkste aanzetten tot deze vorming, zoals die op de scholen heeft plaatsgevonden, niet zo kunnen worden voortgezet door de- ze bijdrage. Zijn fraktie is derhalve ook voor de toepassing van het kwijtscheldingsbeleid voor wat betreft die eigen bijdrage. De heer Van 't Hof merkt op dat ook zijn fraktie niet blij is met de invoering van een stelsel van eigen bijdrage, hetgeen voortkomt uit het feit dat er bezuinigd moet worden en dat is niet altijd een goed uit- gangspunt voor de beleidsvoering. Ook niet altijd de slechtste. De ge- meentelijke bijdrage is hoog en legt een groot beslag op de totale post van die sector. Dat de gemeente dus iets naar beneden wil is ook de laat- ste jaren al aan de orde. Alleen met procenten kon men er niet uitkomen en het wordt dus nu gevonden in de eigen bijdrage. Het is op zich geen nieuw systeem, andere gemeenten kennen dat systeem al lang, maar Heem- stede gaat er nu toe over. Dat er bij de leiding van de muziekschool angst is voor terugval van gebruiksuren en daarom eventueel ook proble- men met personeelconsequenties voor docenten, is misschien een aan- dachtspunt waar men de vinger aan de pols moet houden. Vandaar dat zijn fraktie over een half jaar de toegezegde evaluatie gaarne tegemoet ziet. Ook sprekers fraktie heeft geconstateerd dat - nadat het voorstel in de commissie is geweest - het college de raad een brief stuurde waarin het meedeelde dat het kwijtscheldingsbeleid op deze bijdrage niet van toe- passing was. Zij betreurt dat en vindt dat het ook onjuist is. In de ambtelijke notitie werden de vingerwijzigingen ook niet voor niets ge- geven. Zij is dus van mening dat het kwijtscheldingsbeleid van toepas- sing moet blijven en vraagl het college dat te willen overnemen. De heer Geels brengt naar voren dat bij de behandeling van de begro- ting voor 1988 de grootst mogelijke meerderheid van de V.V.D.-fraktie heeft ingestemd mei een eigen bijdrage-regeling voor de leerlingen aan de muziekschool Zuid-Kennemerland. Zijn fraktie vindt deze eigen bijdra- ge een reële zaak, gezien de financiële positie van de gemeente in rela- tie tot een bedrag van f 1.000,-- per leerling dat de gemeente subsi- dieert. Zij is akkoord met de bedragen die genoemd zijn in het college- voorstel van respektievelijk 70,-- voor individueel onderwijs en 47,- als bijdrage voor groepsondenvijsdus evenals bij de vaststelling van de begroting is de grootst mogelijke ineerderheid van zijn fraktie akkoord gegaan met het voorstel. Ingaande op de vraag of het kwijtscheldingsbe- leid hierop van toepassing zou moeten zijri zegt spreker dat de heer Ber- kelmans daar al over sprak, maar spreker kon het in het raadsvoorstel nog niet terugvinden. Hij denkt dat dit alleen iri het ambtelijk advies stond en niet in het raadsvoorstelIn het ambtelijk advies staat dat men een zeer gering aantal aanvragen verwacht voor kwijtschelding op de eigen bij drage van het muziekonderwijs. Spreker vraagt zich af of men zich daar niet in vergist. Hij vraagt of zijn veronderstel1ing juist is dat als de raad akkoord zal gaan met het kwijtscheldingsbeleid, een ieder van 18 jaar en ouder die een uitkering geniet of een studiefinanciering krijgt, onafhankelijk van het inkomen van de ouders iri aanmerking kan komen voor de kwijtschelding en als deze

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 16