28 januari 1988 17 vraay bevestiyend wordt beantwoord, aan hoeveel leerlingen van 18 jaar en ouder die actief zijn op de muziekschool men dan ongeveer moet denken en wat dan ongeveer de te verwachten kosten aan kwijtschelding voor de gemeente zijn. Een tweede vraag van spreker richt zich op het kwijtschel- dingsbeleid zoals dat in Heemstede wordt uitgevoerd. Naar de beleving van zijn fraktie is het. kwijtscheldingsbeleid in het leven yeroepen om men- sen met een minimuniinkomen een kwijtscheldingstarief te kunnen geven op de primaire levensbehoeften, zoals gas, electra, water, enz. Spreker vraagt of het college lezen, zwenmien en het leren bespelen van een muziekinstrument ook vindt behoren tot de primaire levensbehoeften. De V.V.D.-fraktie vindt dat van niet en begrijpt daarom ook niet waarom op dergelijke voorzieningen het kwijtscheldingsbeleid van toepassing kan zijn. Wethouder mevrouw Noorman verzoekt om een schorsing. De voorzitter schorst de veryadering te 21.23 uur en heropent deze te 21.25 uur. Wethouder mevrouw Noorman heeft beluisterd dat de frakties hebben in- gestemd met het gaan heffen van een eigen bijdrage voor de Heemsteedse leerlingen, groeps- en individueel, aan de muziekschool met inyang van 1 augustus. Die instemming is met enige nuance uitgesproken. Het is een maatregel die men nu niet prettiy vindt om te nemen maar die men soms noodgedwongenals men het kader van uitgaven en inkomsten van de gemeen- te ziet, moet nemen oin te zorgen voor een hele financiële liuishouding. Bij het heffen van zo'n eigen bijdrage blijft men in staat de voorzienin- gen op een goede manier in stand te houden, hetgeen belangrijk is. In de conmissie, maar ook binnen het college, is overwogen om de kwijt- scheldingsregeling die Heemstede kent van toepassing te verklaren. De meerderheid van het college is van mening dat die regel niet zou moe- ten worden toegepast, echter indien de raad in meerderheid zich zou uit- spreken voor het wel invoeren van die kwijtscheldingsreyeling m.b.t. de eigen bijdrage, dan zal de voorzitter van het college zijn medewerking geven aan de wens van de raad, omdat de uitvoering van zo'n regeling ge- houden is aan B&W, die dan in meerderheid die regeling ook zou moeten willen uitvoeren. Daarnaast is door de heer Geels nog de vraag gesteld hoeveel het aantal 18-jarigen en ouder in Heemstede bedraagt, die les hebben op het muziek- centrum. Spreekster kan niet zeggen in wat voor een uitkeringssituatie of inkomstensituatie de gemeente verkeert, maar hoeveel het er zijn zal zij laten uitzoeken. Zij zal daar in de eerstkomende commissievergade- ring inzicht in geven. De heer Geels heeft ook opgemerkt dat het kwijt- scheldingsbeleid betrekking heeft op de minst-draagkrachtigen en op ba- sisvoorzieningen binnen de gemeente en hij heeft zich afgevraagd hoe men nu leren zwemmen, boeken lezen en leren muziek maken daartoe kan rekenen. Spreekster zegt dat bij de invoering van dat beleid voor de ineerderheid van het college ook andere argumenten hebben meegewogen en dat waren de argumenten dat als de gemeente via subsidies voorzienmgen voor de bur- gers in stand houdt en die subsidies worden verkregen door bijvoorbeeld het opleggen van belastingheffing aan de burgers, het ook mogelijk moet zijn dat al die burgers aan die voorzieningen kunnen deelnemen. Dat betekent dus dat als de eigen bijdrage of de kosten van die voorzie- ningen die Heemstede aanzierilijk subsidieert, zo hoog zijn, dat dil voor mensen een belemmering kan opleveren, het college in meerderheid heeft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 17