18 28 januari 1988 gezegd dat men daar dan een regeling voor moet treffen en dat is het kwijtscheldingsbeleid dat de gemeente voert. De heer Geels meent dat daarom toch die eigen bijdrage nu in het le- ven is geroepen en daar hoeft dan niet nog eens een kwijtscheldingsbe- leid overheen te komen. Wethouder mevrouw Noonnan denkt dat het een kwestie is van politieke visie waar men nog lang over kan praten, maar de hele discussie over het kwijtscheldingsbeleid is zo'n 2 jaar geleden in deze raad gevoerd. Aan de argumenten die toen ten grondslag hebben gelegen is deze rege- ling getoetst en voor de meerderheid van deze raad voldoet deze regeling daaraan en daar zou zij het thans bij willen laten. De heer Van 't Hof sluit zich aan bij de woorden van de wethouder in het kader van de discussie over de primaire levensbehoeften. De heer Geeis meent dat men over de vraag wat primaire levensbehoeften zijn en wat geen primaire levensbehoeften zijn inderdaad kan discussiëren. Spreker heeft nog geen antwoord gehad op zijn vraag over de leeftijd van 18 jaar. Hij heeft niet gevraagd om een aantal maar om een uitspraak ten aanzien van het feit dat 18-jarigen, die öf een studiefinanciering krijgen ôf in aanmerking komen voor een uitkering, op een bepaald moment ongeacht het inkomen van de ouders in aanmerking kunnen komen voor het kwijtschel- dingsbeleid en of dat in de toekomst de gemeente niet in grote problemen kan brengen ten aanzien van de totale kosten die zo'n besluit met zich mee zouden brengen. De wethouder gaf al aan dat de meerderheid van de raad daar voor is, maar dat zal men straks dan nog wel zien. Spreker zou daar toch in eerste instantie voor willen waken en willen weten of men niet een beetje bevreesd is voor de gevolgen als men daarmee verder gaat. Wethouder mevrouw Noorman heeft zich inderdaad nog niet uitgelaten over de vrees voor gevolgen. Op dit moment heeft zij geen cijfers beschik- baar omtrent 18-jarigen en ouder met een inkomen dat valt onder het cri- terium dat de gemeente hanteert bij het kwijtscheldingsbeleid. Zij kan alleen zeggen dat het heel goed mogelijk is dat door de nieuwe wettelijke regeling 18-jarigen, die een inkomen krijgen via bijvoorbeeld R.W.W., - zij kan dat niet generaal zeggen, men moet dat altijd individueel toet- sen - onder zo'n kwijtschelding kunnen vallen, dat is dan een gedeelte van de eigen bijdrage. Of dat ook zal gelden voor jongeren ouder dan 18 jaar, die vallen onder de studiefinanciering, durft spreekster niet te beloven. Oat weet zij nog niet, want de gemeente heeft nog nooit zo'n aanvraag gehad. Zij wil wel toezeggen te zullen proberen in de nabije toe- komst daar iets meer inzicht in te krijgen en daarover te rapporteren. Maar het risico dat de gemeente in deze maximaal ooit zou kunnen lopen is nooit meer dan een paar duizend gulden. Men moet bedenken dat de totale opbrengst van de eigen bijdrage f 25.000,-- voor een vol jaar bedraagt. Maar dat is pas over jaar. Het overgrote deel van de Heemsteedse leer- lingen op het muziekcentrum bestaat uit jongeren. Er is ook een aantal volwassenen en met name de groep van 18 tot 23 jaar is niet excessief hoog. Dus spreekster is niet bang voor gevolgen die de gemeente niet zou kunnen dragen en die niet passen in de reserveringen die tot nu toe ge- maakt. zijn. Volgens de heer Geels komt het er dus in concreto op neer dat ook

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 18