28 janudri 1988 1 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEf MSTEDE OP donderdag 28 januari 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, bnrgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, N.H. Geels, drs. E. van der Zwaag en drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de flaze Winkelman-Hoes, de heer H.J.G. Bleekemolen, mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman- Beukema toe Water, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig inet kennisgeving: de heer drs. S. Baar, wethouder. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Van 't Hof wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 29 oktober 1987. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming lid commissie verkeer en civieltechnische werken 1) 4. Deelneming in Stichting Regionale V.V.V. Zuid-Kennemerland. 2) 5. 3e wijziging van de subsidieverordening stads- en dorpsver- nieuwing en vaststelling van het volumebesluit. 3) 6. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening. 4) 7. Plankosten projekt Prinseneiland. 5) 8. Vervanging materieel en (hand)gereedschap. 6) 9. Verbetering verkeerssituatie kruispunt Herenweg-Kerklaan- Eykmanlaan (KIO). 7) 10. Vernieuwing riolering Herenweg en vervanging laagspannings- kabel (gedeelte Rijnlaan-Manpadslaan)8) 11. Reglement medezeggenschap 1988. 9) 12. Verordening eigen bijdrage muziekonderwijs (wordt nagezonden). (10) 13. Voorlopige vaststelling gemeente-rekeningen 1985. 14. Medewerking ex art. 74 Wet op het basisonderwijs ten behoeve van de Jacobaschool en de St. Jozefschool (wordt nagezonden). (11) 15. Verkoop woning Laan van Insulinde 25 (wordt nagezonden). (12) 15a.Automatisering van het kadaster. (13) 15b.Benoeming van een 1id van de commissie voor milieu en midden- stand.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1