20 28 januari 1980 bij de begroting 1985 al een winst geraamd voor ruim 1 miljoen, maar het uiteindelijke extra overschut bedraagt dus toch altijd nog ongeveer 700.000,--, een resultaat dat er zijn mag! In 1984 bedroeg de gecorrigeerde winst van de bedrijven ongeveer 500.000,-- méér dan het tekort op de algemene dienst. Toen was geraamd 800.000,-- als winst, dus resteerde per saldo een tekort van 300.000, Eindconclusie: 1985 vertoont ten opzichte van 1984 een voordelig ver- schil van 1 miljoen. Over de rekening 1985 mag de raad vanavond dus niet zo somber doeri als over 1984. Dat houdt echter niet in, dat men over het financieel beleid over 1985 moet juichen, althans niet wat de algemene dienst betreft. Er waren op- nieuw tientallen begrotingsposten die in meerdere of mindere mate zijn overschreden. De rentekosten, het veel grotere tekort op het sportcom- plex over 1985, de lagere uitkering uit het gemeentefonds en de hogere kosten op wandelplaatsen en plantsoenen waren de grootste boosdoeners. Op deze posten had het college niet veel invloed, althans niet in vol- doende mate. Wat betreft de plantsoenen enz. zijn inmiddels enkele maat- regelen getroffen. Maar er waren natuurlijk diverse posten, waarop het college wel degelijk invloed had. Dat is dus in onvoldoende inate gebeurd om die posten in de hand te houden, dat wil zeggen om te trachten binnen de begrotingsbedra- gen te blijven. Daarvoor krijgt het college een onvoldoende. Het wordt bijna een steeds terugkerend eentonig verhaal. Een financieel beleid met grote tekorten op de algemene dienst, ondanks een verfijnd systeem van bijstelling beleidsplan, zoals het zo mooi genoemd wordt. Over een mogelijke verbetering heeft spreker in de decembervergadering al het nodige gezegd. Zijn fraktie hoopt vurig op een effectieve kre- dietbewaking. Ook de raad zal in de toekomst met de kredietbewaking wor- den geconfronteerd, want, zo is in de vergadering van de financiële com- missie van maandagavond besproken, driemaal per begrotingsjaar zal de raad een overzicht ontvangen van de stand van zaken. De raad kan dus in de toekomst mede schuldig worden aan overschrijding van begrotingsposten door die wel te signaleren maar het daar verder bij te laten. Dat kan dus een interessante ont.wikkeling worden. De C.D.A.-fraktie stemt in met de voorlopige vaststelling van de rekenin- gen over 1985. Zij vertrouwt er op dat er een effectieve kredietbewaking zal komen en dat er naar de uitkomsten daarvan ook inderdaad zal worden gehandeld. Wellicht wil het college dat bij deze behandeling van de rekening 1985 nogmaals toezeggen. üe heer Van Schaikwijk denkt dat de heer De Bruijn een aardig beeld heeft geschetst van de wijze waarop de gemeenterekening overkomt op de- genen die daarmee worden geconfronteerd. Veel cijfers en in een aantal opzichten niet zulke vrolijke cijfers. Het totaal is weer negatief net zoais in 1984 en zeker als men naar een aantal posten kijkt, ziet men dat het een doorgetrokken beeld is uit het verleden, dat de wandelplaat- sen en plantsoenen 450.000,-- tegen-vallen, dat de sportaccoimodaties bijna 3 ton tegenvallen en als top nunner 1 in het lijstje de rente kas- gelden, de rentepost waar ook in december al over is gesproken. Bij de algemene beschouwingen vorig jaar en ook in de decemberraad heeft sprekers fraktie gevraagd om daar exact aan te geven tioe dat heeft kun- nen ontstaan en hoe dat in de toekomst kan worden voorkonien, of in ie- der geval in de hand kan worden gehouden. Spreker heeft begrepen in de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 20