28 januari 1988 commissie financiën dat er inmiddels contact gezocht is met de accoun- tant om te kijken of dat eens goed op papier gezet kan worden. Niet al- leen een weergave van wat er gebeurd is, maar ook met concrete aanbeve- lingen hoe dat te voorkomen is en hoe de oorzaken zijn te traceren. Wat dat betreft zijri bij de algemene beschouwingen een aantal vragen ge- steld, die van de band zouden worden opgenomen, om te betrekken bij de contacten met het accountantskantoor. De heer De Bruijn gaf een onvoldoende aan het college, zeker voor dat jaar. Spreker denkt dat ook een voldoende kan worden uitgedeeld, als men naar de afgelopen conanissie financiën kijkt, omdat daar duidelijk op ta- fel is gekomen, hoe hard er thans wordt gewerkt om te zorgen dat het voor de toekomst echt in de hand wordt gehouden. De leden hebben een zeer ge- detailleerd overzicht gekregen van de wijze waarop de adininistratieve or- ganisatie en het financieel beheer in de toekomst na de reorganisatie ge- stalte kan krijgen. Spreker vindt dat een goed teken voor de toekomst. Wat dat betreft tiecht zijn fraktie aari een goede rapportage aan de raad en de coimiissie. Daardoor kan worden voorkomen dat de raad mede schuldig wordt, zoals de heer Üe Bruijn gezegd heeft, aan overschrijdingen. Zeker door de wijze zoals dat is voorgesteld, namelijk een rapportage inet daaraan gekoppeld een voorstel tot begrotingswijzigingen, kan de raad veel beter zicht houden op het financiële reileri en zeilen van de gemeen- te en kan er veel beter voorkoinen worden dat de raad mede schuldig wordt aan tekorten zoals die nu naar voren komen. Zijn fraktie kan insteininen met de voorlopige vaststelling van de gemeente- rekening 1985 en hoopt ook op spoedige indiening van de komende gemeente- rekeningen om het adequate financiële beheer ook daadwerkelijk gestalte te kunnen geven. De heer Bleekemoleri vindt het jammer dat hij toch een bectje de feest- vreugde van de heer De Bruijn moet verstoren. Deze sprak zijn vreugde er- over uit, dat na een maand na dat de rekening over 1984 is behandeld, men nu alweer aan 1985 bezig is. Om tweeërlei redenen deelt spreker niet zijn vreugde. In de eerste plaats niet omdat de rekening 1985 ook was geagen- deerd voor de december-vergadering en alleen maar omdat men in de commis- sie in zulke ernstige problemen kwam, door alle vragen en opmerkirigen die daar waren, kon men riiet aan behandeling in deceinber toekomen en dat heeft dus noodgedwongen tot uitstel tot deze raadsvergadering moeten lei- den. In de tweede plaats deelt spreker die vreugde niet omdat, nu in 1988 een voorlopige vaststelling plaatsvindt van de rekening over het jaar 1985, er bijna 3 volle kalenderjaren tussen liggen en dat is toch zeker niet hoopgevend. Maar spreker begrijpt dat de ambtenaren en het V.N.G. al het mogelijke in het werk stellen om de achterstand in de loop van dit jaar in zijn geheel weg te werken. Na alles wat er al is gezegd over de rekening 1984 en verder ook over 1985 in de decemberraad en ook wat er gezegd is door de voorgaande sprekers, heeft hij weinig behoefte om daar nog veel meer over te zeggen. Er heeft een uitgebreide uitwisseling van informatie plaatsgevonden in de commissie en er zijn voorstellen ontvan- gen om in bepaalde lacunes, die ook door het accountantskantoor zijn ge- constateerd, te voorzien. Dat stemt zijn fraktie hoopvol voor de toe- komst. Zij neemt aan dat men met de administratie op de goede weg is, dankzij ook de autoinatisering die nu voortvarend ter hand wordt genomen. Dus spreker hoopt dat de raad met de vaststelling van de rekening 1986 met dit soort onverwachte tegenvallers daarna niet meer geconfronteerd zal worden. Spreker wil nogmaals wijzen op de appreciatie van zijn fraktie voor de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 21