28 januari 1988 23 sen 1985 en 1988 drie volle jaren liggen, dat zijn er bij spreker 2. Was dus de rekeniny 1985 in december 1987 vastyesteld, dan waren het er zelfs geen 2 geweest, tnaar 1 jaar en 11 maanden. Op zich is het natuur- lijk heerlijk dat de volgende rekening alweer in april aan de orde komt. De rekeniny worderi voorlopig vastyesteld. XIV. Hedewerking ex art. 74 Wet op het basisonderwijs ten behoeve van de Jacobaschool en de StT~Jozefschool(volynr. 11) XV. Verkoop woning Laan van Insulinde 25. (volgnr. 12) XVa. Automatisering van het kadaster. (volgnr. 13) De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastge- steld. XVb. Benoeming van een lid vari de commissie voor milieu en middenstand. Uitgebracht werden 20 stemmen op de heer H.R. Huisman, zodat deze benoemd werd. De voorzitter deelt mede dat de benoeming vari de heer Huisman is ge- schied onder het gelijktijdig verlenen van oritslag aan de heer M. Diven- dai XVI. Begrotingswijziginqen. Wijziging gemeente-begroting model J, 1988 nrs. 6 Wijziging begroting grondbedrijf 1988 nr. 1. De wijzigingen worden zonder hoofdelijke stemming XVII. Rondvraag. Aanplakborden. De heer Van Schalkwijk merkt op dat zijn fraktie bij de algemene be- schouwingen aandacht heeft gevraagd voor - het begon eigenlijk al in het voorjaar, toen P.H. een projekt heeft ingediend voor aanplakborden in Heemstede - vrije aanplakborden. In de algemene beschouwingen is zij er- op terug gekomen. De bedoeling dat zij erop aandrong was dat zij wilde voorkomen dat er een situatie zou komen dat Heemstede tot in uiterste instantie gedrongen door de hoge raad eigenlijk verplicht was, teneinde wantoestanden te voorkomen, om tot dat soort aanplakborden over te gaan. Spreker heeft inmiddels begrepen dat de hoye raad in de zaak die in Haarlem speelt nu uitspraak yedaan heeft en dat het nu betekent dat ie- dereen in een gemeente waar geen vrije aanplakborden zijn, vrijelijk en straffeloos vrijwel overal kan aanplakken, in ieder geval met plaksel en met aanplakbi1jetten kan rond lopen zonder daarvoor te worden aangehou- den. Spreker vroeg zich af of Heemstede het daar nu zo bij moet laten, want het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid, maar hij denkt dat het een goede zaak is als het college zich op korte termijn beraadt, wat hier nu precies mee te doen. De voorzitter antwoordt dat hij in de coiunissie algemene zaken heeft toegezegd dat hij dit onderwerp zo spoedig mogelijk in het college aan t/m 12; vastyesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 23