?4 ?8 januari 1988 de orde zou stellen. Hij heeft daar zelfs varidaag een gesprek over gehad met de commissaris van politie. Deze is van mening dat de gemeente juri- disch verplicht is om de hedoelde mogelijkheid te creëren. Spreker heeft de commissaris gevraagd daarvan schriftelijk kennis te geven aan het college, aan de hand waarvan spreker de zaak in het college aan de orde zal stellen. Verkeer Koediefslaan Mevrouw De Haze Winkelman zegt dat de "banaan" in de Koediefslaan er nu ruint een jaar ligt. Aan de raad is een evaluatie een jaar na ligging toegezegd. Haar haar mening begint die banaan zo 1angzamerhand rotter te worden en haar fraktie zou graag willen vernemen wanneer de raad die eva- luatie krijgt. Wethouder mevrouw Noorman antwoordt dat inderdaad is toegezegd dat er na een jaar geëvalueerd zou worden hoe de ervaringen zijn. Zij denkt dat het goed is dat daar binnenkort wat tijd aan besteed wordt en dat de raad dan te horen krijgt wat de ervaringen zijn. In maart zal de raad daarover informatie ontvangen. De voorzitter sluit de vergadering te 22.04 uur. Aldus va stgesteld in de openbare vergadering van X(> De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 24