4 28 jdnuari 1988 Het was de fraktie van mevrouw De Zwart erom te doen de ergste nood te lenigen, want het bedrijf staat nu voor grote uitgaven en er moet ma- teriaal vervangen worden. Maar zij heeft begrip voor de woorden van me- vrouw Van der Pas. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt be- sloten. Mevrouw 1Jsselmuiden brengt in zijn algemeenheid naar voren dat bij de beantwoording van ingezonden brieven het zo is dat als men als onge- trouwde vrouw tekent - je hebt dan êén naam, evenals een gehuwde of on- gehuwde man - men dan een antwoord krijgt van het gemeentebestuur, met 'geachte heer." Zij meent dat het goed is om er een klein beetje zorg voor te dragen dat een mevrouw aangesproken wordt met mevrouw. De voorzitter vindt dat als men met mevrouw wenst te worden aangespro- ken, men wel te kennen moet geven dat men een vrouw is. Mevrouw IJsselmuiden: "Dat doet de heer toch ook niet?". veorzjtter antwoordt dat men dan dus kiest, maar dan moet men niet boos zijn als de gemeente verkeerd gokt. Het doet spreker denken aan een huwelijk dat hij eens heeft voltrokken. Toen mocht van tevoren worden op- gegeven hoe de getuigen genoemd wensten te worden, met de naam van de man of met de eigen naam. Men koos toen voor de eigen naam en toen spreker de naam van de getuigen voor las zei men zeer beledigd dat men getrouwd was en dus anders heette. Mevrouw IJsselmuiden vindt dit heel iets anders. Als zij een brief schrijft, getekend HIJsselmuiden, dan vindt zij dat zij een brief terug moet krijgen met "geachte mevrouw". De voorzibter: Dat is teveel de krantenmethode. Dan maar een keer de vlam in de pan". III. Benoeminq lid commissie verkeer en civieitechnische werken. (volgnr. Uitgebracht werden 20 stemmen op de heer J.G.B. Kroon, zodat deze be- noemd werd. IV. Deelneming in Stichtinq Regionale V.V.V. Zuid-Kennemerland. (volgnr. De heer De Bruijn merkt op dat in de raadsvergadering van 4 juni 1987 zijn ex-fraktiegenote mevrouw Karssen heeft gezegd dat het haar niet zo gek leek om zich regionaal te bezinnen op het toerisme. Dat toerisme wordt in de ruimtelijke structuurschets éên van de pijlers van de econo- mie van deze streek genoemd. Het is goed te streven om die pijler regio- naal van de grond te krijgen. Dat streven, waartoe op 4 juni 1987 werd besloten, vindt nu een vervolg in het voorliggende raadsvoorstel De C.D.A.-fraktie betreurt het dat de gemeente Zandvoort nog niet zal toetredenproblemen inet de plaatselijke V.V.V. zijn daarvan de oorzaak. Maar volgens een verslag in het Haarlems Dagblad zou de desbetreffende wethouder van Zandvoort gezegd hebben, dat aari een oplossing van die pro- blemen en dus aan toetreding niet te ontkomen zal zijn. Sprekers fraktie

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 4