28 januari 1988 5 hoopt nu maar dat Zandvoort ook spoedig zal deelnemen in de op te rich- ten stichting, hoewel je het maar nooit weet met Zandvoort. Zijn fraktie stemt, in met het raadsvoorstel en dus ook met de benoeming van nievrouw Van der Pas als vertegenwoordiger van deze gemeente in het Stichtinqs- bestuur. De heer Van t Hof zegt dat er na de commissievergadering nogal wat vragen waren en het is dan ook prima dat de raadsleden een brief hebben gekregen die deze vragen hebben opgelost. Ook zijn fraktie betreurt dat Zandvoort zich nog niet aansluit; het zou voor de bundeling van krachten en voor de duidelijkheid voor het hele gebied natuurlijk prima ziin als Zandvoort zich wel aansluit. Sprekers fraktie vindt het goed dat Heemstede eraan meedoet, omdat te verwachten is dat er enig profijt uitkomt. Immers in het verleden was het niet zo duidelijk dat de belangen van Heemstede door de V.V.V. ook in de publiciteitsvormen goed werden gehanteerd. Door nu zelf daar nauw bij be- trokken te zijn heeft de gemeente de kans om Heemstede volop in het blik- veld te brengen en dat is goed voor het wandelbos Groenendaalgoed voor het sportcomplex, goed voor Het Oude Slot en goed voor de bezienswaardiq- heden die Heemstede heeft. Zijn fraktie wenst de wethouder veel succes in haar bestuurswerkin dit geval vrijwil1igerswerk; zij is duidelijk betrokken geweest bij het vrijwi11igerswerk Deze week stond er een advertentie in de krant dat de Streek-V.V.V. bloe- menmeisjes zocht. Misschien kan de wethouder daar ook nog haar voordeel mee doen. Sprekers fraktie wenst haar veel succes in haar nieuwe taak. De heer Van der Zwaaq geeft aan dat V.V.V. en V.V.D. slechts êën let- ter verschiIt. Maar die letter betekent toch wel wat. Op democratische - dat îs die ene letter - wijze heeft zijn fraktie besloten dat zij graag ziet dat Heemstede gaat deelnemen in de Stichting Regionale V.V.V. Van harte ziet zij haar dorp aangeprijsd worden en zij gaat er vanuit dat net extra verkeer dat die trek met deze aanprijzing naar ons dorp en naar Zandvoort met zich mee zal brengen, snel opgevangen zal worden met de realisatie van de N22. Daar heeft men de V van verkeer. De wethouder be- last met economische zaken wenst zij de grootst mogelijke successen toe en zij heeft het volste vertrouwen dat zij Heemstede goed zal verkopen en vertegenwoordigen. Zijn fraktie is blij dat de raad de nodige aanvullingen per brief heeft gekregen en zij denkt dat als Heemstede in het blikveld komt de N22 hard noodzakelijk zal zijn. Wethouder mevrouw Van der Pas is bijna verlegen van alle opmerkingen die gemaakt zijn. Maar zij is verheugd dat iedere fraktie zo positief heeft gereageerd. Het is namelijk zeker de bedoeling dat de Regionale V.V.V. Kennemerland - zoals die gaat heten en hoe de afkorting zal lui- den dat moet de tijd nog uitwijzen - vast besloten is om slagvaardig en efficiént te gaan optreden, hetgeen in het verleden niet altijd het ge- val was. Tot haar grote verheugenis wordt daar ook nauw bij bêtrokken het bedrijfsleven, de horeca en de Kamer van Koophandelzodat. in alle lagen van die zaken die te maken hebben met toerisme, ook een inbreng vanuit die kant kan komen. Spreekster dankt de raad voor het vertrouwen at hij in haar wenst te stellen en zij heeft goede hoop dat men zal ko- men tot wat inen dan misschien kan noemen Heemstede promotion en in ieder geval die zaken zal aanprijzen die voor anderen in Heemstede ook van be- lang zijn. Of dat extra verkeer aantrekt kan zij nog niet zeggen, maar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 5