Wo 25 februari 1988 WIJZIGING VERORDENING WELSTANDSCOMHISSIE 14 lleemstede, 19 januari 1988 Aan de raad, In verband met de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat is het noodzakelijk in de Verordening op de Welstandscommissie enkele wijzi- gingen aan te brengen. Deze wijzigingen zijn aangegeven in de artikelen I en II van bijgaand ontwerp-besluit en behoeven o.i. geen toelichting. Volgens artikel 7, vierde lid, van de Verordening op de Welstandscommis sie worden o.m. leden van de raadscommissie voor het gemeentelijk tech- nisch bedrijf in de gelegenheid gesteld de vergadering van de Welstands commissie bij te wonen. Zoals bekend bestaat deze raadscommissie niet meer en wij stellen u daarom voor de vermelding van deze commissie te schrappen. Het is o.i. niet nodig in plaats ervan epn andere raadscom- missie te vermelden waarvan de leden de vergaderingen van de Welstands- commissie zouden kunnen bijwonen (de vermelding van de commissie ruim- telijke ordening en volkshuisvesting en van de commissie voor de be- roepschriften blijft gehandhaafd) Wij stellen u voor tot vaststelling van een verordening overeenkomstig bijqevoegd ontwerp te besluiten. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1