25 februari 1988 25 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 25 februari 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra, J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen N.H. Geels, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoesde heer H.J.G. Bleekemolen en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De heren Divendal, Van 't Hof en Veen verschijnen later ter vergade- ring. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Röllich wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 26 november 198Z 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming van een wethouder. 3a. Aanwijzing lid van de Kennemerraad. 4. Wijziging verordening welstandscommissie. (14) 5. Verordening behandeling Arob-bezwaarschriften. (15) 6. Projekt ontwikkelingssamenwerking; vaststelling statuten Stichting Ontwikkelingssamenwerking en benoeming bestuurs- leden. (16) 7. Exploitatie-overeenkomst plan "Groenenhoven"(1Z) 8. Beleidsplan gemeentelijke openbare bibliotheek 1988-1990. (18) 9. Uitbreiding automatisering. (19) 10. Automatisering gemeentepolitie. (20) 11. Vaststelling overschrijdingsuitkering onderwijzend personeel WB0 1988/1989. (21) 12. Medewerkinq ex artikel Z4 WBO ten behoeve van de Jacoba- school(22) 13. Aanvulling en vervanging van meubilair. (23) 14. Iluur- en koopprijsgrens Woonruimtewet. (24)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1