31 maart 1988 61 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 31 maart 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.E. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra, J.F. de Bruijn en ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, drs. E. van der Zwaag en drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes, de heren H.J.G. Bleekemoler en N.H. Geels en de wethouders, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets- Hehewerth. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier. Er is êën vacature. Mevrouw Noorman verscheen later ter vergadering. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Röl1ich wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 27 november 1987 en 16 december 1987. 2. Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuwbenoemde lid van de gemeen teraad, de heer drs. B.H. Mulder. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Medewerking ex artikel 74 van de wet op het Basisonderwijs ten behoe- ve van de Bosch en Hovenschool, Nicolaas Beetsschool en de dislocatie Nicolaas Beetsschool. (-£7) 5. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Or- dening. (28) 6. Uitvoering van de regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987. (29) 7. Vervanging autospuit brandweer. (30) 8. Voorlichtingsnota. (31) 9. Bezwaarschrift voorbereidingsbesluit open bouwlocaties Mer- lenhoven-noord. (32) 10. Aanschaf leesmethode Voorwegbasisschool(33) 11. Diverse automatiseringsprojekten. (34) 12. Samenwerkingsovereenkomst openbaar vervoer agglomeratie Haarlem. (35) 13. C.ai-netaanpassingen ten behoeve van 114 aansluitingen. (36)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1