28 april 1988 87 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 28 april 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, drs. B.H. Mulder, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, H.J.G. Bleekemolen en N.H. Geels en de wethouders, mevrouw S. van der Pas- Bouman, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer De Bruijn wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Beëdiging van het nieuwbenoemde lid van de gemeenteraad, de heer drs. B.H. Mulder. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 17 december 1987. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming leden in commissies. 5. Vernieuwing riolering Indische wijk dëelgebied D. (37) 6. Wijzigen/vernieuwen nutsleidingen Indische wijk deelgebied D. (38) 7. Beslissing op bezwaarschrift Stichting Sociaal-Cultureel Werk Heemstede. (39) 8. Wijzigingsovereenkomst met Haarlem inzake de levering en af- name van electriciteit. (40) 9. Medewerking ex artikel 74 van de wet op het basisonderwijs ten behoeve van de Jacobaschool(41) 10. SIoop schoorsteen Blekersvaartweg. (42) 11. Bijstelling beleidsplan voorjaar 1988; Vaststelling projektenlijsten. (45) 12. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening. (43) 12a.Garantie aan Woningstichting Heemstede voor een geldlening t.b.v. groot onderhoud aan 308 flatwoningen c.a. in de Pro- vinciënwijk. (44) 13. Begrotingswijzigingen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1