26 mei 1988 117 OPEHBARE VERGADERIHG VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 26 mei 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.j.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en .J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ir.g. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, drs. B.H. Mulder, drs. E. van der Zwaag en drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelinan-Hoesde heren H.J.G. Bleeke- molen en N.H. Geels en de wethouders mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Geels wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 januari 1988. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Aanwijzing bestuurslid van de regionale brandweer Kennemerland. 4. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de ruimtelijke ordening (Glip 4 en bouwplan Bonkenburg). (46) 5. Representativiteitsverklaring locale omroep. (47) 6. Herinrichting wijk ten oosten van de Raadhuisstraat. (48) 7. Herinrichting deelgebied C Indische wijk. (49) 8. Financiering bouw 22 woningwetwoningen Blekersvaartweg/ Burgemeester van Lennepweg. (50) 9. Garantie geldlening bouw 30 eengezinswoningen vervangende nieuwbouw Res Novaplein e.o. door de woningvereniging "Berken- rode". (51) 10. Verlaging rentepercentage geldleningen Heemstede's Belang. (52) 11. Aanvullende voorzieningen ten gevolge van reorganisatie af- deling groenvoorziening en opslag u.v.-gevoelig materiaal van de nutsafdelingen. (53) 12. Opstalrecht in verband met riool Herenweg. (54) 13. Vervanging autoladder brandweer. (55) 14. le wijziging Afvloeiingsregeling voor het openbaar basison- derwijs. (56) 15. Benoeming lid van de commissie cultureel centrum Het Oude Slot. (57)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1