128 26 mei 1988 fînancien heeft het college ook niet genegeerd. Daarin wordt trouwens geadv'seerd om eerst eens te kijken hoe het verder met de aanbesteding loopt en als het dan blijkt alsnog boven het lijst-II bedrag te liggen dan kan men vervolgens proberen bij het volgende deelgebied dat weer HatUhv0f? °at hu8ft het.col,e9e niet naast zich neergelegd, maar dât blijft gewoon in het beleid liggen. De heer Divendal geeft in de richting van de heer Bleekemolen aan dat zijn fraktie wat uitgebreid op deze zaak is ingegaan. at heeft te maken met het feit dat zij in de commissie nog fraktieberaad heeft gevraagdomdat zij nog geen uitspraak daarover had gedaan. Dus het îs heel praktisch als men dan in de raad nog even meedeelt hoe de stand van zaken verder is geweest. Het is natuurlijk niet zo dat zijn fraktie een begrotingstechmek wil toepassen die wordt gestuurd door allerlei toeval1îgheden. Zij denkt alleen dat het heel normaal zou zijn als bij het opstellen van begrotingen ook marktsituaties betrokken worden, voor- a in een sttuatie dat aanbesteding binnen zeer afzienbare tijd zal p aatsvinden. Men is hier niet bezig met een meerjarenbegroting of over lets dat over 3 jaar aan de hand is. Zijn fraktie zou dan ook graag eens ter informatie willen een inzicht in die onafhankelijke normen, die van dt ÎI?dnWtTdîn bl,J9esteld. Zij zou graag ook willen weten wanneer uie voor het laatst zijn bijgesteld. Wat de heer Bleekemolen vrees inboezemde tijdens de commissie financiën was de opmerking vanuit de PH-fraktie dat als men die ruimte nu - door op de marktsituatie in te spelen - laat zien, men daar een aantal andere 9en vooc de mensen kan doen, en dat ging spreker net even te ver. De heer Van Schalkwijk denkt dat het geheugen van de heer Bleekemolen wat kreatiever is ingesteld dan dat van spreker, want hij kan zich niet herinneren dat een dergelijke opmerking door zijn fraktie is gemaakt Het îs natuurlîjk wel zo dat als men gaat ramen in lijst II, en daar is in de commissie financien eerder over gesproken, dan legt men daarmee middelen voor andere zaken vast in een tijd dat men financieel heel vast Dus a s mfn heel z°rgvuldig raamt en de hele raad is daarmee akkoord gegaan om 1îjst II wat dat betreft kritisch te gaan bezien, dan zou het kunnen zijn dat men sommige bezuinigingen niet hoeft door te voeren- f'!jk spreker toch wel prettig. Het gaat zijn fraktie er alleen rnaar om dat als men dingen raamt die op lijst II staan, dingen die in eerste înstantie globaal worden vastgesteld, op hele grove normen, vierkante meternormen, dat als men dicht bij de uitvoering van zo'n projekt zit dan alle aktuele informatie beschikbaar is die het vaststellen van het bedrag noodzakelijk of verantwoord maken en dan kan men daar ook bij de marktrecente inf°i"matie die men heeft over de prijsstel 1 ing op De heer Hegkemolen doet het plezier als gezegd wordt dat hij een krea- tief geheugen heeft, doch als de heer Van Schalkwijk zegt dat spreker kreatief geheugen had naar aanleiding van de opmerkingen die hii verstaan heeft in de commissie financiën, dan is hij het daarmee niet eens, want die opmerkingen zijn daar letterlijk gemaakt. nn«!ÜHder b'ujft °P h6t standP°nt staan dat de marktsituaties niet normaticf zijn voor het opstellen van begrotingen. Hoe aktueel men ook

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 12