26 tnei 1988 129 bezig is, geen mens in deze raad en daar buiten kan voorspellen hoe de eerstkomende aanbesteding van dat projekt waar het nu om gaat, eruit zal zien. Ook de lijn die men daaromtrent kent vanuit het recente ver- leden geeft daaromtrent onvoldoende zekerheid, want ook al kan men zeggen dat openbare aanbestedingen in het recente verleden redelijk gunstig zijn uitgepakt, ze verschillen toch per gebied, en dat is te verklaren vanuit de aktuele situatie die zich bij aanbesteding voordoet, van de werk- honger die er dan is, enzovoort. Ze verschillen toch zodanig dat men daaruit geen goede norm voor een nieuw deelgebied kan halen en daarom blijft spreker op het standpunt staan dat men dat ook niet zou moeten doen. Het hoeft ook niet omdat, zodra blijkt dat er voordelen ontstaan, met name door een goede aanbesteding, het college die ook zo snel moge- lijk zichtbaar zal maken in de begroting, en dan is de zaak weer rond. Inzake de vraag van de heer Divendal over de normen, zegt spreker dat het college een open beleid voert. Wat dat betreft is alles bespreek- baar. Waar hij ernstig bezwaar tegen zou hebben is dat men bijvoor- beeld in de commissie nog weer zaken moet overdoen die in feite niet tot haar werkterrein behoren. Uiteraard hoort men te weten hoe de zaken tot stand komen en als het daarom gaat kan men van spreker de grootst mogelijke medewerking verwachten. Haar spreker heeft ook niet zozeer uit de woorden van de heer Divendal opgemaakt dat hij langzamer- hand gaat twijfelen aan die normen. Spreker zou er ook veel moeite mee hebben als dat wel het geval was. Aan die normen valt niet te twijfelen en daar wordt ook heel gewoon mee gewerkt, maar spreker wil niet in een commissie even het werk nadoen dat bij het bedrijf behoort te gebeuren. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemmirig vastgesteld. VIII Financierinq bouw 22 woninqwetwoninqen B1ekersvaartweq/Burqemeester van Lennepweg De heer Divendal merkt op dat zijn fraktie in de voorbereiding van dit voorstel heeft gemerkt dat de financiering van de hele woningbouw een steeds groter probleem wordt. Voor een belangrijk gedeelte ingegeven door regelgeving vanuit het rijk, blijkt het heel moeilijk te zijn om woningbouw te realiseren tegen betaalbare huren. Het zou er even naar hebben uitgezien dat de woningen die men nu gaat bouwen, eenzelfde soort woningen als die vorig jaar zijn gebouwd, een hogere huur zouden hebben van bijna f 100,-- in de maand. Gelukkig is ook door de wethouder van het begin af aan als uitgangspunt genomen dat dit een rare situatie zou zijn, wellicht zelfs een onaanvaardbare situatie. Sprekers fraktie vindt dat er ook goed gebruik is gemaakt van de beperkte mogelijkheden die er zijn om het binnen de perken te houden. Bovendien is zij zeer te spreken over het voorstelwaarbij de geineente zich nu vastlegt op de maximale huur van die woningen zoals het er nu naar zou kunnen uit- zien - 518,-- - en dat zij niet nu al daar wat ruimer mee omgaat. Dat betekent dat ais de omstandigheden wijzigen, waardoor men toch ge- dwongen zou zijn de woningen te bouwen met hogere huren, het voorstel dan opnieuw naar de raad toekomt. Zijn fraktie wenst in ieder geval de portefeui1lehouder en de ambtenaren sterkte bij de verdere uitvoering hiervan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 13