26 mei 1988 131 zijn. De architecten waren befaamd, Jos Cuypers, architect van de kathedrale basiliek St. Bavo en van het oude deel van ons raadhuis, en Jan Stuyt, architect van seminarie Hageveld. Volgens enkele door de Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek geraadpleegde architecten zullen de be staande huizen met een beetje goede wil best te renoveren zijn. Sprekers fraktie meent toch te mogen aannemen dat het bestuur van de woningvereniging Berkenrode wel heel goed zal hebben overwogen de woningen toch maar te slopen. Ze verkeren in slechte staat en hebben verschillende tekortkomingen. Spreker citeert enkele: te smalle keukens, te lage slaap- kamerplafonds en het toilet achter de keuken. Renovatie zal wellicht hetzelfde of nog meer kosten, terwijl dan nog geen ideale woonsituatie ont staat en minder modern woonkomfort geboden wordt dan bij nieuwbouw. Verder is uit een gehouden stemming onder de bewoners gebleken dat 35 van de 59 bewoners vöör nieuwbouw zijn. Gelet op het verbeterde woonkomfort en de uitslag van de stemming is er geen andere keuze dan sloop en nieuw- bouw, al is het te betreuren dat ook dit stukje Oud-Heemstede zal gaan ver dwijnen. Spreker verwacht ook niet dat de op 9 juni te houden hoorzitting voor het gehele bouwplan nog een ingrijpende verandering zal opleveren, althans niet zodanig dat besloten zal worden tot gehele of gedeelte- lijke renovatie. Het is praktisch ondenkbaar dat zulks zal gebeuren, want dan moet alles van vorenaf aan worden gedaan en wat zal dat voor consequenties hebben? Evenals bij het vorige raadsstuk zijn de geldgever en de geldlening nog niet bekend en wordt door de raad als het ware een blanco garantie ge- geven. Spreker vraagt of over deze geldlening inmiddels al meer bekend is en deelt mede dat de CDA-fraktie met het voorstel instemt. De heer Divendal merkt op dat er bij dit voorstel een procedure is die ëên voordeel en één nadeel heeft. Het nadeel is dat de raad nu praat over de garantie voor een geldlening, terwijl het bouwplan zelf nog niet aan de orde is gesteld, noch in de raad, noch in de commissie. Waarom dat gebeurt is logisch, want het is van belang het contingent niet kwijt te raken en dus moet één en ander vöör 1 juni aangevraagd worden. Sprekers fraktie realiseert zich dat de raad in feite, zonder dat er nu verder is gesproken over het bouwplan zelf, al een principiële keus moet maken of men daar kiest voor vervangende nieuwbouw. In sprekers fraktie is die vraag aan de orde geweest. Gezien ook de hele geschiedenis is die keuze uitgevallen omdat inderdaad te doen. De prioriteit ligt voor zijn fraktie hierin om een zo goed mogelijk volkshuisvestingsbe- leid te voeren. Uit de geschiedenis is gebleken dat het ook voor de be- woners zelf een moeilijke keuze is geweest om te komen tot vervangende nieuwbouw. Het heeft niet alleen te maken met het feit hoe ze aankijken tegen de architektonische waarde van hun huidige woningen, maar het heeft ook te maken met het feit dat vervangende nieuwbouw over het alge- meen hogere huren zal opleveren dan renovatie. Dat desalniettemin toch is gekozen voor vervangende nieuwbouw geeft al aan, ook vanuit de woning- vereniging, dat de staat van de woningen en de omvang van de woningen van dusdanig slechte kwaliteit zijn dat men er haast niet onderuit kan om vervangende nieuwbouw te doen. Ook het landelijke ombudsteam stads- vernieuwing, dat de bewoners heeft bijgestaan en dat in het algemeen ook niet zo snel wi1 overgaan tot vervangende nieuwbouw, is tot die konklusie gekomen. Dus wat dat betreft is de prioriteit echt komen te liggen bij het optimaal verzorgen van een stuk volkshuisvestingsbeleid in de gemeente op een gebied waar dat zeker belangrijk is. Zeker in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 15