26 mei 1988 133 cüiimiissie wellicht uitvoerig een aantal zaken aan de orde zullen komen, en dat is daar de plaats voor. Met moet niet met name geen verwarring krijgen dat de raad toch misschien indirekt over het bouwplan aan het praken is. De heer Divendal heeft gesproken over publiciteit en over een eventueel interview om aan te geven op welke wijze het college gemeend heeft tege- moet te moeten komen aan bepaalde bezwaren of kritieken. Spreekster zal dat zeker in het beraad ineenemen en meent dat dit duidelijk uit de stukken zal blijken die in de loop van de volgende week ter inzage ge- legd worden. Het college heeft daar ook nog eens de bibliotheek bij be- trokken, zodat men op de maandagavond en die week daarop daar ook nog terecht kan, zodat er toch volop gelegenheid zal zijn voor alle belang- stellenden om uitvoerig kennis te nemen van de plannen. Spreekster deelt mede dat zij morgenochtend een interview heeft over het Prinseneiland. Zij zal bekijken of zij dan ook deze zaak kan meenemen en zij denkt dat het inderdaad goed is, zeker gezien de toenemende publiciteit, om daar nog wat duidelijkheid over te verschaffen. De vraag van de heer De Bruijn over de geldlening is enigszins de vraag van de kip en het ei. Men zal een garantiemogelijkheid moeten geven om tot een lening te komen en die lening kan men pas krijgen als men alles op een rijtje heeft. Op dit moment is daar nog geen sprake van, maar voor de indiening is die lening in feite ook niet van belang, want het gaat hier om premie-huurbegeleggers. De voorzitter wijst erop dat het pure nonsens is om te veronderstel- len dat er op het gebied van het Res Novaplein flats zouden komen zoals gisteren is gesuggereerd. Spreker acht het goed om dat duidelijk in de raad te zeggen. De heer Divendal is van oordeel dat de opmerkingen van de heer De Bruijn en van spreker niet prematuur zijn, omdat zij die opmerkingen juist niet op het bouwplan betrekken. Hij merkt op dat de VVD zegt dat het nu alleen een procedurele zaak is en dat men het er nog over gaat hebben. De procedurele zaak houdt naar sprekers mening in dat men nu inhoudelijk kiest voor 30 nieuwbouwwoningen, hetgeen wil zeggen dat men dan niet meer erover praat als men nu met dit voorstel instemt, dat die 30 woningen gerenoveerd zouden kunnen worden. Dus spreker vraagt aan de VVD-fraktie of deze het met spreker eens is dat de raad, als hij nu deze beslissing neemt, duidelijk praat over 30 vervangende nieuwbouwwoningen. De heer De Bruijn sluit zich geheel bij de woorden van de heer Divendal aan. Toen spreker zich voorbereidde op dit stuk dacht hij, evenals de VVD, dat het hier gaat om een formeel raadsbesluit, dat alleen maar dient om subsidie te krijgen. Maar toen dacht hij verder dat dit niet eerlijk is, want gisteravond stond er een groot stuk in de krant en vanavond besluit de raad tot het verlenen van medewerking aan de bouw van 30 eengezinswoningen. Dat laat geen enkele twijfel over en al moet het gehele bouwplan nog in de hoorzitting en in de commissie behandeld worden, de raad verleent nu principieel financiële medewerking voor de bouw van deze woningen. Daarom zegt spreker naar aanleiding van wat gisteren in de krant stond, dat zijn fraktie toch voor deze nieuwbouw kiest en dat de weg terug - renovatie - er eigenlijk niet is, al is het zo dat over de inhoud van het bouwplan en hoe het verder tot stand moet komen nog verder gesproken zal worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 17