134 26 mei 1988 De heer Divendal stelde dat de huren van renovatie lager zouden kunnen zijn dan bij nieuwbouw. Spreker heeft de indruk dat het omgekeerde het geval zal zijn. Hij vraagt of de wethouder daar nog iets over kan zeggen om dit misverstand uit de weg te helpen. De heer Mulder zegt dat zijn fraktie heeft uitgesproken dat het hier vo°r haar een procedurekwestie is. Men verkeert wat dat betreft in een bepaalde constellatie van overheidsprocedureswaarbij men genood- zaakt is, wil men nog meegaan met het contingent, om vöör 1 juni het plan in te dienen. Spreker dent dat niets erger zou zijn dan dat de raad deze datum zou laten passeren en in de situatie zou komen dat men bijvoorbeeld op 15 juni volledig met elkaar akkoord zou zijn om op korte termijn met het plan tot uitvoering te komen, waarbij men dan de boot zou hebben gemist, omdat niet aan die voorwaarden zou zijn voldaan Ovengenshoe vervelend dit ook is, Heemstede bevindt zich in het twijfelachtige goede gezelschap van 70% van de andere gemeenten want die verkeren ook in deze situatie, zo heeft spreker recent in de NRC gelezen. Het is nu eenmaal thans bijzonder moeilijk op de kapitaalmarkt lenmgen voor dergel i jke projekten te verkrijgen. Wat dat betreft is Heemstede dus niet de enige die daarbij problemen ondervindt. Spreker gaat ervan uit - dat heeft hij ook al aangegeven in zijn korte reaktie - dat de raad binnenkort uitvoerig gelegeheid zal hebben over de merites van het plan verder met elkaar van gedachten te wisselen. Hij neemt aan dat de raad daarbij de ruimte zal hebben dat plan ook inderdaad zonder een binding met deze formele indiening nog nader kritisch te bekijken De heer Divendal vraagt of de VVD-fraktie het dan mogelijk acht dat op basis van de komende behandeling van het bouwplan de aanvraag wordt teruggetrokkenomdat besloten zou worden tot het renoveren van de woningen. heer Veen meent dat dit technisch zal betekenen een terugnemen van dit besluit, het opzetten van een nieuw plan met een nieuw financierinqs- plaatje enzovoort, en dan is het onderwijl 1990. Wethouder mevrouw Beets antwoordt dat haar opmerking over prematuur was ingeschreven door een overigens terechte diskussie in de comnissie om- trent de vraag waar men in de raad strakt ja tegen zegt en wat dan de konsequenties zijn voor de opstelling van de gemeente en voor de beoor- deling van het bouwplan in zijn totalitieit, zoals dat begin juni en in de caad van eind juni zal plaatsvinden. Zij denkt dat het volstrekt te- recht was vanuit de frakties, maar zij beluistert nu dat 2 frakties daar t°ch een wat principiëlere gedachte over hebben en stellen dat de raad nu eenmaal op basis van voorschriften dit besluit moet nemen, maar dat dit onverlet laat dat de raad in juni het bouwplan in zijn totaliteit beoor- deelt en dat men een oordeel geeft niet vastzittend aan het besluit van vanavond. Spreekster acht het reëel dat men ruimte krijgt om het bouw- plân inderdaad zo te beoordelen en als daar vervolgens eventuele konsequenties ten aanzien van een raadsbesluit, zoals dat vanavond wordt genomenaan vastzitten dan zal men dat onder ogen moeten zien en zal dat besluit ingetrokken moeten worden. In die zin sprak zij over prema- tuur. Het is niet haar bedoeling de raad te kortwieken in de mogelijk- heden tot beoordelen en oordelen. Inzake de opmerking over de huur van een gerenoveerd huis ten opzichte van vervangende nieuwbouw denkt spreekster dat het misschien best eens

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 18