26 mei 1988 135 lager kan uitpakken, maar de vraag is dan wel wat men er dan voor ge- kregen lieeft aan woonkwaliteit. Want men zit wel met een bepaalde platte- grond en met een bepaalde situatie en men kan daarvoor nooit datgene teruggeven wat een kwalitatief goed volkshuisvestingsbeleid eigenlijk vereist. De voorzitter voegt hieraan toe dat het verstandig is dat zo spoedig mogelijk door het college in het openbaar gereageerd wordt op Indianen- verhalen, die dus volkomen onjuist zijn, over het plan. Het college zal zich daar nog nader over beraden. De heer De Bruijn merkt nog op dat niet de gemeente besluit tot sloop en nieuwbouw, maar dat het de woningvereniging is die dat doet; de ge- meente verleent alleen haar financiële medewerking. De woningvereniging is tenslotte de eigenaar, de beslisser, de opdrachtgever, enzovoort. Het ontwerp-besiuit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X Verlaqing rentepercentage qeldleninqen Heemstede's Belanq (volgnr. 52) Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI Aanvullende voorzieninqen ten qevolqe van reorqanisatie afdelinq groenvoorziening en opslag u.vr-gevoel ig materiaal van de nuts^ afdelinqen (volqnr. 53) De heer De Bruijn brengt naar voren dat over het terugbrengen van het aantal wijkploegen bij de afdeling groenvoorziening van 7 tot 3 nogal wat te doen is geweest. Dat plan is ingegeven uit efficiency-over- wegingen en om de betrokkenheid van het personeel te bevorderen. De CDA-fraktie hoopt dat het plezier in het werk, al zijn er bezwaren tegen de herindeling geweest, er niet onder zal lijden, maar dat de inzet en de betrokkenheid erdoor vergroot worden. Omdat die herindeling al enkele maanden van toepassing is, is er misschien al het éên en ander over de ervaringen te zeggen. Zijn fraktie gaat akkoord met de aanvullende voorzieningen tengevolge van de reorganisatie en met de aanschaf van voertuigen, ook met een Vespa-car voor de maaier voor de dagen dat hij niet maait. Dat spreker tijdens de commissie-vergadering bij het woord "maaier" aan een voertuig dacht is toch niet zö ver- wonderlijk, want onmiddellijk na een opsomming van de aan te schaffen voertuigen wordt het woord "maaier" gebruikt, en in de volgende zin wordt over een maaiploeg gesproken. Maar het blijkt een mens te zijn. Spreker hoopt dat het zal gelukken de 5 posthuizen te verkopen voor tenminste een bedrag van 163.400,want daarvan wordt in dit raads- voorstel uitgegaan. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de raad daarover geïnformeerd dienen te worden, mét een dekkingsplaatje. Maar ook als de opbrengst aanzienlijk méér zal zijn zal de raad geïnformeerd moeten worden over de wijze van aanwending van het meerdere. Zijn fraktie gaat met dit raadsvoorstel akkoord. Wethouder mevrouw Van der Pas is blij dat de heer De Bruijn aan dit be- langrijke punt enkele woorden gewijd heeft. Het is de afronding van een reorganisatie, en een afronding die uiteraard financiële konsekwenties heeft. In de commissie is ook al uitgebreid gesproken over de situatie zoals die al enkele maanden bestaat, en zij kan de heer De Bruijn wat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 19