'36 26 mei 1988 dat betreft gerust stellen, want de arbeidsmotivatie is bepaald qroter geworden en ook de efficiency-verbetering is al duidelijk gebleken staat ook Tn de stukken die de raad toegestuurd heeft gekregen'en Wat'betreft^dp n'î felfS fina""eel vertaald kunnen'wordei Wat betreft de opbrengst van de posthuizen kan spreekster toezeaaen riat daar op korte termijn een voorstel over komt, waarîn s aangegeven we?ke procedure gevolgd gaat worden en het college zal uiteraard de raad "n ten'^aanzienianie^procedure-1''6"' Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI1 Opstalrecht in verband met riool Herenweg (volgnr. 54) Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stenming vastgesteld. XII' Vervanqing autoladder brandweer (volgnr. 55) duidel i ike heeft l" f commissie algemene bestuurszaken een auideMjke uitleg van de commandant van de brandweer gehad, met name over de toeters en bellen, zoals men dat wel noemt, die nooit gêbruikï bîiiken te worden în dit geval en met meegekocht worden bij de ladder waardoor Hij hooptadatrdie lîrtrte^ b-""0" h6t krediet "ngeschaft kon worden. J nooPt dat dle ladder heel weimg gebruikt hoeft te worden. De heer Van Schalkwijk kan zich, zeker gezien de diskussie die over het Van1derVHulst'9 9ev0erd is' aansluiten bij de woorden van de heer De heer Bleekemolen kan zich in dubbel opzicht verheugen over dit voorstel In de eerste plaats omdat het kamerbreed wordt gedragen en in de voorstel" weede plaats omdat het de veiligheid van de bewoners van Heemstede ten goede zal komen. In zijn hedenavond benoemde kwaliteit van be- stuurs1îd van de regionale brandweer spreekt hij ook zijn dank uit voor dU uitmuntende voorstel. Hij kan zich daar helemaal in vinden. n-i"e-VP0r!1tter- nelooft de heer Bleekemolen in zijn funktie dat hij de ?!rh ri! L°!?' °?danks het afwezig zijn van de reddingsslede, nerio t nleuwe methode die de brandweer gebruikt om iemand naar be- neden te krijgen bij het verlaten van een brandende flat zelf te proberen. c Deheer Bleekemolen antwoordt dat dit dan de tweede keer in zijn leven zal ztjn dat hem dit overkomt, want het is al eens gebeurd, dus hij weet wat het îs. Hij vraagt alleen dat dan niet bij sneeuw te willen doen want de voorzitter sprak van een slede; hij zou daï dan bij mooi droog weer willen doen. Pe voorzitter zal dat gaarne regelen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X1V X\fv 1 oei inqsregel inq voor het openbaar basi sonderwi is Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 20